Sign In

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành THADS (25/04/2024)

Ngày 03/4/2024, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTP Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành THADS.

Nhận diện một số biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hệ thống THADS, nguyên nhân và giải pháp (16/01/2024)

I. Nhận diện một số biểu hiện né tránh đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hệ thống THADS

Một số khó khăn, vướng mắc trong kiểm sát thi hành án dân sự (22/12/2023)

Thực tiễn thi hành Luật thi hành án dân sự năm 2008 cho thấy, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự thuận lợi hơn; thông qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự đã khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót của cơ quan Thi hành án. Tuy nhiên, quá trình áp dụng luật vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật.

Thông tư 02/2023/TT-TANDTC hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án (22/12/2023)

Ngày 24/8/2023, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-TANDTC hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án.

Vận động, thuyết phục đương sự: Cách thi hành án cũ nhưng luôn tạo tiến triến mới. (25/06/2018)

          Trong thi hành án dân sự (THADS), công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án (THA) tuy chỉ là một cả quy trình gồm nhiều bước. Tuy nhiên thực tế cho thấy, nếu khâu này được triển khai đạt hiệu quả cao, sẽ tác động tích cực đến toàn bộ quy trình.
Các tin đã đưa ngày: