Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai tích cực tham gia " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

30/06/2015

       Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng và đạo đức Người là sự kết tinh của truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào của mọi người dân Việt Nam. Đối với mỗi cán bộ, Đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

       Hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lãnh đạo Chi cục đã tổ chức triển khai tuyên truyền quán triệt để tất cả cán bộ công chức trong đơn vị nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương của Bác, nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và không khí phấn đấu thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Khẩu hiệu "CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BẢO THẮNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH: KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - ĐOÀN KẾT - TẬN TỤY - SÁNG TẠO" được treo trang trọng tại trụ sở làm việc càng thể hiện quyết tâm phấn đấu thi đua học tập làm theo lời Bác của cán bộ công chức trong đơn vị. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt thường kỳ đã được đơn vị thể hiện trong Nghị quyết các cuộc họp Chi bộ, họp cơ quan và trong những công việc thường ngày của cán bộ, công chức trong công tác chuyên môn nghiệp vụ của Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án,... Đơn vị đã tổ chức triển khai sinh hoạt theo chuyên đề về các nội dung như: Từ lời dậy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham nhũng, tiêu cực.

       Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ công chức tại Chi cục Bảo Thắng đều xác định cho mình ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng rèn luyện phấn đấu về mọi mặt để tự hoàn thiện mình hơn nữa, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cán bộ công chức trong đơn vị đều ra sức thi đua, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực, tích cực lao động, công tác, với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; bảo vệ Đảng, Nhà nước. Tập thể đơn vị luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau, phấn đấu đạt và v­ượt chỉ tiêu nhiệm vụ ngành và địa phương giao cho, lấy hiệu quả công việc và ý thức chấp hành kỷ luật của mỗi cá nhân để đánh giá thành tích, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm. Mọi cán bộ công chức trong đơn vị đều tôn trọng tập thể, tôn trọng nội quy kỷ luật đã đề ra, tôn trọng kỷ cương, pháp luật và nghiêm chỉnh tuân theo chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đã đề ra, không có cán bộ công chức nào vi phạm kỷ luật hay sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Tập thể đơn vị và mỗi cá nhân luôn đề cao việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít...

       Dẫu biết rằng chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thử thách, biết rằng công tác thi hành án dân sự còn có nhiều gian truân, phức tạp song với sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu, hăng hái thi đua học tập và làm theo lời Bác, phát huy những thành tích đã đạt được trong các năm qua, phát huy danh hiệu là đơn vị thi đua xuất sắc đã đạt được, tập thể cán bộ công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng luôn tin tưởng và hy vọng rằng năm 2015 sẽ lại là một năm thắng lợi vẻ vang của đơn vị, tập thể đơn vị sẽ quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, để giành được danh hiệu là đơn vị lá cờ đầu, giành được cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp thêm một lần nữa.  

       Đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, thuận lợi có nhiều, khó khăn cũng không ít, công tác Thi hành án dân sự cũng càng đòi hỏi mọi cán bộ công chức ngành Thi hành án dân sự phải không ngững nỗ lực phấn đấu rèn luyện vươn lên về mọi mặt để kịp thời đáp ứng với yêu cầu thách thức ngày càng nặng nề đang đặt ra trước mắt. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Nhận thức hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để rồi từ đó không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, cống hiến hết khả năng trí tuệ của mình để công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân là những điều mà mọi cán bộ công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng đang cố gắng phấn đấu thực hiện góp phần thực hiện thành công trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 
Phạm Đình Huy - Chi cục THADS huyện Bảo Thắng
 

Các tin đã đưa ngày: