Sign In

Tổng cục THADS: Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chế độ báo cáo của toàn Hệ thống

11/07/2015

       Ngày 18/9/2012, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 644/QĐ-TCTHADS Quy định về chế độ báo cáo trong Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự
       Thực hiện các quy định nêu trên, trong thời gian qua, công tác báo cáo của các cơ quan thuộc Hệ thống đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, bước đầu phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của toàn Hệ thống. Tuy nhiên, qua theo dõi, bên cạnh một số địa phương thực hiện tương đối tốt chế độ báo cáo, thực hiện gửi báo cáo đúng thời hạn, đặc biệt là báo cáo tháng và báo cáo đột xuất, vẫn còn một số cơ quan thi hành án dân sự địa phương thực hiện chưa nghiêm chế độ báo cáo, thời hạn báo cáo chậm, nội dung báo cáo không đúng Đề cương và văn bản hướng dẫn của Tổng cục. Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ, chất lượng xây dựng báo cáo chung của toàn Hệ thống, cũng như công tác tổ chức thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục đối với việc triển khai các nhiệm vụ của toàn Hệ thống.

       Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác báo cáo trong toàn Hệ thống trong thời gian tới, ngày 06 tháng 7 năm 2015 Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 2217/TCTHADS-VP yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, chấn chỉnh, đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định về chế độ báo cáo của Bộ Tư pháp, của Tổng cục. Bên cạnh đó, để giảm bớt văn bản, giấy tờ hành chính thì đối với một số báo cáo công tác thông thường như báo cáo tháng, ba tháng, báo cáo phục vụ lãnh đạo đi công tác, kiểm tra thì các Cục có thể gửi báo cáo bằng bản điện tử về Tổng cục, không phải gửi bản giấy.

       Để triển khai nhiệm vụ nêu trên, Tổng cục giao Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm giúp Tổng Cục trưởng rà soát, báo cáo việc thực hiện kỷ luật báo cáo, chất lượng báo cáo của các cơ quan trực thuộc Tổng cục và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục thông tin công khai các cơ quan, đơn vị chậm trễ hoặc không nộp báo cáo và xem xét, đặc biệt chú ý tiêu chí này trong bình xét, chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Văn phòng Cục có trách nhiệm tham mưu giúp Cục trưởng triển khai thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tại các cơ quan thi hành án dân sự thuộc địa bàn quản lý./.
 
                                            Theo: moj.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: