Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông báo số 272/TB-CCTHADS ngày 29/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Đem, Lan

29/05/2024

 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HUYỆN BẾN LỨC  

Số: 272/TB-CCTHADS
 
Bến Lức, ngày 29 tháng 5 năm 2024
 
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 
 
          Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
         Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1017/QĐ.CCTHADS ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
         Căn cứ Quyết định thi hành án số: 114/QĐ.CCTHADS ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức.
         Căn cứ Quyết định thi hành án số: 687, 688/QĐ.CCTHADS ngày 11 tháng 6 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
        Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1061/QĐ.CCTHADS ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức.
        Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1137, 1138/QĐ.CCTHADS ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
        Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1378/QĐ.CCTHADS ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
       Căn cứ Quyết định thi hành án số 1542/QĐ.CCTHADS ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;         
        Căn cứ Quyết định Về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 14/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức.
         Căn cứ kết quả thẩm định giá số 24752/BC-TĐG ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Công ty TNHH thẩm định giá Nova.
         Căn cứ Biên bản làm việc ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức.
 Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, địa chỉ: đường Võ Công Tồn, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản đã kê biên sau:
         1.        Quyền sử dụng đất:
           1.1 Quyền sử dụng đất có diện tích 70,20m2 thuộc thửa đất số 953, loại đất ONT, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An giá trị là 1.003.591.696 đồng.
          1.2 Quyền sử dụng đất có diện tích 408,20m2 thuộc thửa đất số 244, loại đất ONT, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An giá trị là 1.500.399.514 đồng.
           2. Công trình trên đất giá trị là 543.513.187 đồng.
            Tổng giá trị tài sản là 3.047.504.397đồng  làm tròn 3.047.504.000 (Ba tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm lẻ bốn ngàn đồng) làm giá khởi điểm.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.
  Tiêu chí lựa chọn tổ chức tổ chức đấu giá tài sản: (Theo Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản).
  1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá
  1.1. Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá
  1.2. Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá
  1.3. Có trang thông tin điện tử đang hoạt động
  1.4. Đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
  1.5. Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá
  2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả
  2.1. Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan
  2.2. Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao
  2.3. Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá
  2.4. Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá
  2.5. Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá
  2.6. Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá
  3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá
  3.1. Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá
  3.2. Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa trúng giá so với giá khởi điểm
  3.3. Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động
  3.4. Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản
  3.5. Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản
  3.6. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào Ngân sách nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng
  3.7. Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động
  3.8. Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn
  4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp
  5. Tiêu chí khác phù hợp với tổ chức đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định
  6. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố
  Hồ sơ đăng ký bao gồm:
  - Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản; hồ sơ năng lực và các tài liệu khác có liên quan.
  - Bảng tự chấm điểm các tiêu chí đánh giá tổ chức đấu giá theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  - Các văn bản, tài liệu, phương án đấu giá, thông tin có liên quan chấm điểm các tiêu chí đánh giá về tổ chức đấu giá tài sản.
  Tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn và phải chịu hậu quả bất lợi do kê khai không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.
  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức không hoàn trả hồ sơ đối với tổ chức đấu giá tài sản không được lựa chọn.
  Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 29 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2024 (Trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).
  Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
  Địa chỉ nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Địa chỉ: đường Võ Công Tồn, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3.871.321 – 0272.3.636.930.
 Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Long An;
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức;
- Lưu: VT, HSTHA.
                         CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
                          Nguyễn Thái Nguyên
 
                                                                                      
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: