Sign In

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THADS HUYỆN THỦ THỪA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VẬN ĐỘNG THADS NĂM 2021

24/03/2021

Được sự thống nhất của Huyện ủy, UBND huyện, ngày 17/03/2021 Chi cục THADS huyện Thủ Thừa tham mưu Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Thủ Thừa tổ chức hội nghị triển khai vận động THADS năm 2021 trên địa bàn huyện.