Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An thông báo về việc không có khách hàng tham gia đấu giá, trả giá (vụ Cao Thị Hạnh)

29/05/2024

­
 
 
 
 
    Mẫu số: D26-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)                                            
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     
Số:  863/TB-CCTHADS Tân An, ngày 29 tháng 5 năm 2024  
         
 
THÔNG BÁO
Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá
                  
                   Kính gửi:
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, địa chỉ: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Tháo Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (đại diện theo ủy quyền là ông Thái Hồng Phương).
- Bà Nguyễn Thị Kiều Vân - 1968, địa chỉ: số 92 Lê Văn Lâm, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An (đại diện theo ủy quyền là bà Chu Thị Phượng).
- Ông Trần Minh Tuấn - 1969, địa chỉ: số 60 Huỳnh Văn Gấm, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Bà Võ Thị Yến Oanh - 1978, địa chỉ: số 70 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Bà Lê Thị Ngọc Điệp – 1985, địa chỉ: số 23/2 đường Phan Văn Lại, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Bà Cao Thị Hạnh – 1975, địa chỉ: số 1D Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An và ông Hồ Phước Long - 1973, địa chỉ: Số 39/4A Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An (chổ ở hiện nay: số 1D Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An) (đại diện theo ủy quyền của ông Long là bà Hạnh).
          Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 104 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số: 03/2023/KDTM-ST ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 91/2023/QĐST-DS ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 87/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 92/2023/QĐCNHGT-DS ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 01/2024/QĐST-KDTM ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số: 02/2024/QĐ-SCBSBA ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 635/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 324/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 322/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 277/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 446/QĐ-CCTHADS ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 519/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 735/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 736/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 760/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 18/QĐ-CCTHADS ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 517/TB-CCTHADS ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Laha.
Căn cứ Thông báo về việc thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 572/TB-CCTHADS ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc đấu giá tài sản (lần 1) số: 39/TB-BĐGTS ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An.
Căn cứ Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số: 674/TB-CCTHADS ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Công văn số: 39/2024/TBĐK ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Công ty Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An về việc thông báo kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức đấu giá;                                                                                                                                                                
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo cho:
Người được thi hành án:
1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, địa chỉ: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Tháo Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (đại diện theo ủy quyền là ông Thái Hồng Phương).
2. Bà Nguyễn Thị Kiều Vân - 1968, địa chỉ: số 92 Lê Văn Lâm, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An (đại diện theo ủy quyền là bà Chu Thị Phượng).
3. Ông Trần Minh Tuấn - 1969, địa chỉ: số 60 Huỳnh Văn Gấm, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
4. Bà Võ Thị Yến Oanh - 1978, địa chỉ: số 70 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
5. Bà Lê Thị Ngọc Điệp – 1985, địa chỉ: số 23/2 đường Phan Văn Lại, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Người phải thi hành án: địa chỉ: Bà Cao Thị Hạnh – 1975, địa chỉ: số 1D Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An và ông Hồ Phước Long - 1973, địa chỉ: Số 39/4A Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An (chổ ở hiện nay: số 1D Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An) (đại diện theo ủy quyền của ông Long là bà Hạnh).
Nội dung: Tài sản đưa ra bán đấu giá theo Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số: 674/TB-CCTHADS ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An đến hết 16 giờ 30 phút ngày 28/5/2024 không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này hoặc được thông báo đúng quy định pháp luật, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, bà Cao Thị Hạnh, ông Hồ Phước Long, bà Nguyễn Thị Kiều Vân, ông Trần Minh Tuấn, bà Võ Thị Yến Oanh, bà Lê Thị Ngọc Điệp có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.
          Vậy, thông báo để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, bà Cao Thị Hạnh, ông Hồ Phước Long, bà Nguyễn Thị Kiều Vân, ông Trần Minh Tuấn, bà Võ Thị Yến Oanh, bà Lê Thị Ngọc Điệp biết./.         
                  
  Nơi nhận:
   - Đương sự;
   - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An;
   - Ủy ban nhân dân phường 2;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
Đặng Thị Ngọc Hưởng
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: