Sign In

THÔNG BÁO Số: 674/TB-THADS Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thànhÔng Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh, địa chỉ: Ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (CHV Huy)

05/06/2024

                   Kính gửi:
Người được thi hành án:
          01. Ông Nguyễn Nhựt Bình; sinh năm: 1981; địa chỉ: Số 8, Nội Hòa 1, phường Bình An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
   02. Ông Nguyễn Thanh Liêm; sinh năm: 1980; địa chỉ: Ấp Đồn A, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
   03. Ông Phạm Việt Cường; sinh năm: 1979; địa chỉ: Ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
   04. Bà Phùng Thị Ly; sinh năm: 1963; địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
   05. Ông Võ Túc Qui, sinh năm: 1991, địa chỉ: khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
   06. Ông Nguyễn Văn Chữ, sinh năm: 1958; địa chỉ: Ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
07. Ông Phạm Thanh Sơn, sinh năm: 1958, địa chỉ: Ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
08. Ông Lê Văn Cư, sinh năm: 1965, địa chỉ: Ấp Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
09. Ông Lý Thanh Phong, sinh năm: 1972, địa chỉ: Ấp Cá Tôm, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.
10. Ông Lê Văn Cớm, sinh năm: 1984 và bà Trần Thị Diễm Sương, sinh năm: 1995, địa chỉ: Ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
11. Ông Lê Văn Bột, sinh năm: 1964, địa chỉ: Ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
12. Ông Lê Văn Hoài, sinh năm: 1967,  địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
13. Bà Nguyễn Thị Nuông, sinh năm: 1963, địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
14. Ông Đoàn Thanh Phước (do bà Nguyễn Thị Phương, sinh năm: 1964, địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đại diện theo ủy quyền) .
Người phải thi hành án:
Ông Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh, địa chỉ: Ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 
 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
01. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh sài Gòn, PGD – An Sương. Địa chỉ: 2B, Quang Trung, phường 3, Quận Gò Vấp, TP –HCM;
02. Ngân hàng TMCP Bản Việt Chi nhánh Long An, địa chỉ : đường Trà Quí Bình, phường 2, TP-Tân An, Long An;
03. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á –Chi nhánh –Long An; địa chỉ : đường Trà Quí Bình, phường 2, TP-Tân An, Long An.
 
          Căn cứ Điều 104 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ các quyết định thi hành án số: 699/QĐ-CCTHADS, số 700/QĐ-CCTHADS, số 701/QĐ-CCTHADS, số 702/QĐ-CCTHADS, số 703/QĐ-CCTHADS, quyết định số 704/QĐ-CCTHADS cùng ngày 09/9/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các quyết định thi hành án số 294/QĐ-CCTHADS ngày 20/02/2023; số 295/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 299/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 300/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 303/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 304/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 315/QĐ-CCTHADS ngày 06/03/2023; số 323/QĐ-CCTHADS ngày 14/03/2023; số 332/QĐ-CCTHADS ngày 14/03/2023; số 335/QĐ-CCTHADS ngày 27/03/2023; số 494/QĐ-CCTHADS ngày 12/05/2023; số 551/QĐ-CCTHADS ngày 30/05/2023; số 607/QĐ-CCTHADS ngày 21/06/2023; số 645/QĐ-CCTHADS ngày 05/07/2023; của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 10/QĐ-CCTHADS ngày 19/01/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số Vc 34/23/BĐS-LAHA ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư và Thẩm Định Giá LAHA;
Căn cứ Thông báo kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức đấu giá số: 485/24/TP-CV ngày 05/6/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.                                                                                                                                                                                                                      
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho:
Người được thi hành án:
          01. Ông Nguyễn Nhựt Bình; sinh năm: 1981; địa chỉ: Số 8, Nội Hòa 1, phường Bình An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
   02. Ông Nguyễn Thanh Liêm; sinh năm: 1980; địa chỉ: Ấp Đồn A, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
   03. Ông Phạm Việt Cường; sinh năm: 1979; địa chỉ: Ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
   04. Bà Phùng Thị Ly; sinh năm: 1963; địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
   05. Ông Võ Túc Qui, sinh năm: 1991, địa chỉ: khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
   06. Ông Nguyễn Văn Chữ, sinh năm: 1958; địa chỉ: Ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 
07. Ông Phạm Thanh Sơn, sinh năm: 1958, địa chỉ: Ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
08. Ông Lê Văn Cư, sinh năm: 1965, địa chỉ: Ấp Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
9. Ông Lý Thanh Phong, sinh năm: 1972, địa chỉ: Ấp Cá Tôm, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.
10. Ông Lê Văn Cớm, sinh năm: 1984 và bà Trần Thị Diễm Sương, sinh năm: 1995, địa chỉ: Ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
11. Ông Lê Văn Bột, sinh năm: 1964, địa chỉ: Ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
12. Ông Lê Văn Hoài, sinh năm: 1967,  địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
13. Bà Nguyễn Thị Nuông, sinh năm: 1963, địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
14. Ông Đoàn Thanh Phước (do bà Nguyễn Thị Phương, sinh năm: 1964, địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đại diện theo ủy quyền).
Người phải thi hành án:
Ông Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh, cùng địa chỉ: Ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
          Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
01. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh sài Gòn, PGD – An Sương. địa chỉ: 2B, Quang Trung, phường 3, Quận Gò Vấp, TP –HCM;
02. Ngân hàng TMCP Bản Việt Chi nhánh Long An, địa chỉ: đường Trà Quí Bình, phường 2, TP-Tân An, Long An;
03. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á –Chi nhánh –Long An; địa chỉ: đường Trà Quí Bình, phường 2, TP-Tân An, Long An.
Nội dung:
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa đã ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An tổ chức bán đấu giá tài sản (lần 03) của ông Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh, cùng địa chỉ: Ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, các tài sản như sau:
  • Quyền sử dụng đất:
  • Thuộc thửa đất số 1768, diện tích theo hiện trạng sử dụng thực tế 349 m2 (trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 122m2), đất ONT, tờ bản đồ số 11;
  • Thuộc thửa đất số 695, diện tích theo hiện trạng sử dụng thực tế 395 m2 (trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 80m2), đất ONT, tờ bản đồ số 11;
  • Thuộc thửa đất số 1728, diện tích theo hiện trạng sử dụng thực tế 200 m2, đất ONT, tờ bản đồ số 11;
  • Thuộc thửa đất số 865, diện tích theo hiện trạng sử dụng thực tế 393 m2 (trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 146m2), đất LUC, tờ bản đồ số 11;
  • Thuộc thửa đất số 1571, diện tích theo hiện trạng sử dụng thực tế 557,3 m2 (trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 133m2), đất LUC, tờ bản đồ số 11;
  • Thuộc thửa đất số 1820, diện tích theo hiện trạng sử dụng thực tế 476 m2, đất LUC, tờ bản đồ số 11;
  • Thuộc thửa đất số 1838, diện tích theo hiện trạng sử dụng thực tế 1.221 m2 (trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 45m2), đất LUC, tờ bản đồ số 11;
  • Công trình xây dựng trên thửa đất số 1728 và thửa đất số 865, cùng tờ bản đồ số 11 có kết cấu như sau:
+ Nhà chính (nhà ở cấp 4): diện tích 228m2, kết cấu móng, cột đà BTCT, tường xây gạch, mặt trong ốp gạch men, xà gồ thép, mái lợp tole sóng vuông, nền lát gạch men, vách tôn thiết + khung sắt, vách tường lửng xây gạch tô 02 mặt,… bên trong nhà chính có 03 phòng diện tích 42,78m2 và 01 phòng bếp + nhà vệ sinh diện tích 16,5m2,…phần mái nhà có tấm lót cách nhiệt chống nóng chống ẩm PE phủ bạc 02 lớp,..
+ Phần mái che 1: diện tích 76,56m2, cột BTCT, cột thép, xà gồ thép, mái lợp tole sóng vuông, nền láng xi măng + lát gạch men,…
+ Phần mái che 2: diện tích 13,2m2, cột thép, xà gồ thép, mái lợp tole sóng vuông, tường xây gạch tô 02 mặt sơn nước, nền láng xi măng + lát gạch men, bên trong mái che có 02 nhà vệ sinh và 01 bồn nước 1000 lít,…
+ Nhà phụ (mái che 3): diện tích 36m2, kết cấu vách tường có sơn nước, nền lát gạch men, xà gồ thép, mái tole sóng vuông,…
+ Sau nhà có 02 nhà vệ sinh: 2,9m x 1,95m=5,7m2 cửa nhôm, có 01 hồ nước chứa 1,8m x 3m, cao 1,35m.
+ Sau nhà có đài nước 03 trụ bê tông cao 3m, đường kính 20cm và 01 bồn chứa nước 1000 lít,…
+ Hệ thống điện nước sinh hoạt bình thường.
Tài sản tọa lạc tại ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Giá khởi điểm của tài sản: 12.242.919.150 đồng. Bằng chữ: (Mười hai tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm mười chín nghìn, một trăm năm mươi đồng).
Theo Thông báo kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức đấu giá số: 485/24/TP-CV ngày 05/6/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong về việc đến hết hạn đăng ký tham gia đấu giá (vào lúc 17h00 ngày 04/6/2024) không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được (hoặc được thông báo hợp lệ) Thông báo này các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.
          Vậy, thông báo để người được thi hành án, người phải thi hành án biết./.
Các tin đã đưa ngày: