Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo lựa chọn tổ chức BĐG TS vụ Nguyễn Trang Hảo số 417/TB-CCTHADS ngày 05/6/2024

05/06/2024

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án số: 275/2022/DS-ST ngày 27/9/2022 và Quyết định sửa chữa, bổ sung số 54/2023/QĐ-SCBSBA ngày 30/5/2023 của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 2222/QĐ-CCTHADS ngày 09/6/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 2380/QĐ-CCTHADS ngày 27/6/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số: 21/QĐ-CCTHADS ngày 06/12/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa Về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản;
 Căn cứ Thông báo số 190/TB-CCTHADS ngày 29/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản;
Căn cứ Thông báo số 258/TB-CCTHADS ngày 16/4/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa về việc tổ chức thẩm định giá tài sản và ký hợp đồng thẩm định giá;
Căn cứ kết quả thẩm định Số: Vc 43/24/ĐS-LAHA ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA.
Căn cứ Thông báo số 369/TB-CCTHADS ngày 27/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân dân sự huyện Đức Hòa về việc kết quả thẩm định giá tài sản.
Do ông (bà): Nguyễn Trang Hảo, sinh năm 1986. Địa chỉ: Số 23/5C, Tổ 21, Khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng Ngân hàng TMCP Nam Á. Địa chỉ trụ sở chính 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh không yêu cầu định giá lại tài sản, không thỏa thuận được tổ chức đấu giá.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, địa chỉ: Khu vực 4, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá đề ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên như sau:
1/ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 598; Tờ bản đồ số 4; Loại đất: Đất ở nông thôn - ONT; Diện tích 381m2. Địa chỉ thửa đất: Ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Giấy tờ Quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BX 562202, Số vào sổ cấp GCN: “CH” 00635 do UBND huyện Đức Hòa cấp ngày 17/12/2014; được Chi nhánh Văn phòng đăng ký tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cập nhật biến động ngày 20/7/2018.
Hiện trạng Quyền sử dụng đất:
 
 
 
 
 
 
- Đông giáp thửa 597 - dài 12,9m.
- Tây giáp thửa 596 - dài 19,6m, 3,5m.
- Nam giáp thửa 355 - dài 21,5m.
- Bắc giáp thửa 336, 597 - dài 4,8m; 5,3m; 6,2m; 9,8m.
Tổng cộng diện tích là 381,00m2.
Kết quả thẩm định giá Quyền dụng đất: 472.440.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm bốn chục ngàn đồng)
2/ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 336; Tờ bản đồ số 4; Loại đất: Nuôi trồng Thủy sản - NTS; Diện tích 244m2. Địa chỉ thửa đất: Ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Giấy tờ Quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BX 562201, Số vào sổ cấp GCN: “CH” 00636 do UBND huyện Đức Hòa cấp ngày 17/12/2014; được Chi nhánh Văn phòng đăng ký tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cập nhật biến động ngày 20/7/2018.
Hiện trạng Quyền sử dụng đất:
- Đông giáp thửa 597 - dài 5,9m; 6m; 3,9m.
- Tây giáp thửa 596 - dài 3,9m, 3,3m, 1,6m.
- Nam giáp thửa 598 - dài 4,8m; 5,3m; 6,2m.
- Bắc giáp thửa 594 - dài 16,4m; 2,4m.
Tổng cộng diện tích là 244,00m2.
Kết quả thẩm định giá Quyền dụng đất: 70.560.000 đồng (Bảy mươi triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng)
3/ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 597; Tờ bản đồ số 4; Loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác - HNK; Diện tích 773m2. Địa chỉ thửa đất: Ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Giấy tờ Quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BX 562100, Số vào sổ cấp GCN: “CH” 00637 do UBND huyện Đức Hòa cấp ngày 17/12/2014; được Chi nhánh Văn phòng đăng ký tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cập nhật biến động ngày 20/7/2018.
Hiện trạng Quyền sử dụng đất:
- Đông giáp thửa 313 - dài 30m.
- Tây giáp thửa 598, 336 - dài 5,9m; 6m; 3,9m; 9,8m, 12,9m.
- Nam giáp thửa 355 - dài 24,3m.
- Bắc giáp thửa 291, 594 - dài 34,2m
Tổng cộng diện tích là 843,00m2.
Kết quả thẩm định giá Quyền dụng đất: 265.545.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm bốn mươi lăm ngàn).
4/ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 596; Tờ bản đồ số 4; Loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác - HNK; Diện tích 738m2. Địa chỉ thửa đất: Ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Địa chỉ thửa đất: Ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Giấy tờ Quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BX 562099, Số vào sổ cấp GCN: “CH” 00638 do UBND huyện Đức Hòa cấp ngày 17/12/2014; được Chi nhánh Văn phòng đăng ký tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cập nhật biến động ngày 20/7/2018.
Hiện trạng Quyền sử dụng đất:
- Đông giáp thửa 598, 336 - dài 3,9m; 3,3m; 1,6m; 19,6m; 3,5m.
 
 
 
 
 
 
- Tây giáp thửa 354 - dài 27,2m.
- Nam giáp thửa 355 - dài 32,7m.
- Bắc giáp thửa 395 - dài 30,9.
Kết quả thẩm định giá Quyền dụng đất: 266.175.000 đồng (Hai trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn).
TỔNG CỘNG KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GÍA TRỊ TÀI SẢN:  1.074.720.000 đồng (Một tỷ, không trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng).
(Theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 44-2024 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt ngày 13/3/2024).
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức tổ chức đấu giá tài sản: (Theo định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản và Quy trình tổ chức thẩm định giá và bán đấu giá)
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá.
2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất.
3. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức bán đấu giá tài sản.
4. Thù lao dịch vụ đấu đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố.
6. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
7. Trường hợp pháp luật quy định việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu thì thực hiện theo qui định của Luật này và pháp luật về đấu thầu.
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
1.Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản, hồ sơ năng lực và các tài liêu khác có liên quan.
Tổ chức đấu giá cung cấp bản chính hoặc bản sao y bản chính các giấy tờ, tài liệu do tổ chức đấu giá mình ban hành; cung cấp bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu khác không do tổ chức mình ban hành. Cơ quan thi hành án dân sự hoàn toàn trả hồ sơ đối với các tổ chức đấu gía tài sản không được lựa chọn.
Thời gian nộp hồ sơ:
Từ ngày 05 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2024.
Hình thức nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
Địa chỉ nộp hồ sơ: Ô7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Liên hệ số điện thoại: 0723851509 – 0779863456 – 0888113555).
 Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục
THADS tỉnh Long An;
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện ;
- Lưu: VT, HSTHA.
                      CHẤP HÀNH VIÊN   
 
 
                           Phạm Văn Lá
 
 
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: