Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo lựa chọn tổ chức BĐG TS vụ Bùi Quốc Bảo số 421/TB-CCTHADS ngày 05/6/2024

06/06/2024

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số: 197/2022/DSST ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 839 và 840/QĐ-CCTHADS  ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 58/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số: 24712/CT-TĐG ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Công ty TNHH thẩm định giá NOVA;
Căn cứ thông báo kết quả thẩm định giá số: 351/TB-CCTHADS ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Do đã hết thời gian theo thông báo số: 351/TB-CCTHADS ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa mà người được thi hành án, người phải thi hành án không thỏa thuận về chọn tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên của ông Bùi Quốc Bảo – sinh năm 1996, địa chỉ: ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An như sau:
Quyền sử dụng đất tại thửa số 44, tờ bản đồ số 32, diện tích 1374 m2, loại đất ONT theo mảnh trích đo địa chính của Công ty TNHH đo đạc bản đồ Phước Lộc, được Chi nhánh văn phong đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt ngày 29/11/2023.
Tài sản của trên của ông Bùi Quốc Bảo (được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa cưỡng chế kê biên để đảm bảo thi hành án). Tổng giá trị tài sản được làm tròn theo chứng thư thẩm định giá là: 1.574.751.000 đồng (Một tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi mốt ngàn đồng).
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức tổ chức đấu giá tài sản:
Theo nhóm tiêu chí được quy định tại Điều 3 Thông tư số: 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp
1. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
2. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
3. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
4. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
6. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
 
 
 
 
 
 
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
1. Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ bán đấu giá;
2. Hồ sơ năng lực và bảng chấm điểm theo quy định tại Điều 5 Thông tư số: 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp và Phụ lục I (Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm ban hành kèm theo Thông tư)
Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 06 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 10 tháng 6  năm 2024 (Trong giờ hành chính).
Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
Địa chỉ nộp hồ sơ: Ô 7 khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (ĐT: CHV Hiếu 0797297113)./.
 Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Long An;
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Lưu: VT, HSTHA.
                      CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
                     Nguyễn Văn Hiếu
 

 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: