Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo lựa chọ tổ chức BĐG TS vụ Nguyễn Gia Tuyền số: 416/TB-CCTHADS ngày 05/6/2024

06/06/2024

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án, Quyết định số:151/2023/DS-ST ngày  27 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định ủy thác số: 09/QĐ.CCTHADS ngày 22 tháng  12 năm 2023 của  Chi cục Thi hành án dân sự huyện huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số:1072/QĐ.CCTHADS ngày  11 tháng 01 năm 2024 của  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 37/QĐ.CCTHADS ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản kê biên ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa,  
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: 24762/CT-TĐG  ngày  21 tháng 05 năm 2024 của Công ty TNHH thẩm định giá NOVA.
Căn cứ thông báo kết quả thẩm định giá  số: 366/TB-CCTHADS ngày 24 tháng 05 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, địa chỉ: Khu B thị trấn Hậu Nghĩa huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên gồm:
Thửa đất số 999, tờ bản đồ số 22, diện tích 307 m2 lại đất ONT (đất ở tại nông thôn)
Tài sản trên do bà Nguyễn Gia Tuyền, sinh năm:1999, địa chỉ: Tổ 9, ấp Tân Kiên, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dung đất
Giá khởi điểm: 1.803.540.000 đồng ( Viết bằng chữ: Một tỷ tám trăm lẽ ba triệu năm trăm bốn chục ngàn đồng)
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức tổ chức đấu giá tài sản:
Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo các tiêu chí sau:
Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.
Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất.
Có năng lực, uy tín, kinh nghiệm tổ chức bán đấu giá từ 04 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính, quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động tính đến thời điểm hiện tại.
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
01/Đơn đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản.
02/Hồ sơ năng lực.
Thời gian nộp hồ sơ: Trong 03 ngày làm việc liên tiếp, kể từ thời điểm đăng thông báo trên trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Long An và cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS, Cổng thông tin quốc gia về đấu giá tài sản.
Nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An biết.
Hình thức nộp hồ sơ: Gửi qua đường Bưu điện, hoặt gửi trực tiếp.
Địa chỉ nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, địa chỉ Đường Nguyễn Trong Thế, khu B thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An biết.
Điện thoại liên hệ: 0907146179 ( CHV- Minh)
 Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện
- Lưu: VT, HSTHA.
                      CHẤP HÀNH VIÊN
                                                                                                           Lương Văn Minh

 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: