Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An Thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 số 912/TB-THADS ngày 14/9/2022

14/09/2022

Căn cứ Bản án, Quyết định số: 04/2021/QĐST-DS ngày 03/02/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 05/2021/QĐST-DS ngày 03/02/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 06/2021/QĐST-DS ngày 03/02/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 07/2021/QĐST-DS ngày 05/02/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 08/2021/QĐST-DS ngày 05/02/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 09/2021/QĐST-DS ngày 05/02/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 10/2021/QĐST-DS ngày 06/5/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 12/2021/QĐST-DS ngày 02/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 13/2021/QĐST-DS ngày 02/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 14/2021/QĐST-DS ngày 10/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 15/2021/QĐST-DS ngày 10/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 17/2021/QĐST-DS ngày 22/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 18/2021/QĐST-DS ngày 22/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 20/2021/QĐST-DS ngày 30/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 21/2021/QĐST-DS ngày 30/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 23/2021/QĐST-DS ngày 31/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 24/2021/QĐST-DS ngày 01/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 26/2021/QĐST-DS ngày 02/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
 Căn cứ Bản án, Quyết định số: 27/2021/QĐST-DS ngày 05/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 29/2021/QĐST-DS ngày 08/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 32/2021/QĐST-DS ngày 09/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 33/2021/QĐST-DS ngày 09/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 34/2021/QĐST-DS ngày 13/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 36/2021/QĐST-DS ngày 14/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 37/2021/QĐST-DS ngày 15/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 04/2021/QĐ-HGTTA ngày 23/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 42/2021/QĐST-DS ngày 28/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 44/2021/QĐST-DS ngày 06/5/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 04/2022/QĐST-DS ngày 07/01/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 541/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 558/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 560/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 563/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 564/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 567/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 568/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 585/QĐ-CCTHADS ngày 19/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 586/QĐ-CCTHADS ngày 19/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 591/QĐ-CCTHADS ngày 19/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 592/QĐ-CCTHADS ngày 19/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 662/QĐ-CCTHADS ngày 15/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
 Căn cứ Quyết định thi hành án số: 664/QĐ-CCTHADS ngày 15/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 666/QĐ-CCTHADS ngày 15/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 698/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 703/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 707/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 722/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 726/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 732/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 736/QĐ-CCTHADS ngày 28/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 749/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 751/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 752/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 753/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 754/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 755/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 756/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 757/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 758/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 759/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 760/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 762/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 763/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 781/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
 Căn cứ Quyết định thi hành án số: 785/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 786/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 787/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 788/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 789/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 790/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 794/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 795/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
     Căn cứ Quyết định thi hành án số: 797/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 798/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
 Căn cứ Quyết định thi hành án số: 799/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 803/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 830/QĐ-CCTHADS ngày 21/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 833/QĐ-CCTHADS ngày 27/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 37/QĐ-CCTHADS ngày 14/10/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 81/QĐ-CCTHADS ngày 21/10/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 174/QĐ-CCTHADS ngày 29/10/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 220/QĐ-CCTHADS ngày 11/11/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 229/QĐ-CCTHADS ngày 18/11/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 230/QĐ-CCTHADS ngày 18/11/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 484/QĐ-CCTHADS ngày 26/01/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 485/QĐ-CCTHADS ngày 26/01/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 12/QĐ-CCTHADS ngày 28/3/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
 Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 2) số: 10/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 91/TB-ĐG ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong,
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên của bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1976 và ông Phạm Ngọc Vũ, sinh năm 1972, cùng địa chỉ: số 483 ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An với Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tài sản kê biên đưa ra bán đấu giá gồm:
  • Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 656, tờ bản đồ số 5, diện tích: 2312m2, mục đích sử dụng: LUC, tọa lạc tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 072306, số vào sổ cấp GCN: CS 02732 được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cấp ngày 29/8/2016 do bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung đứng tên. Diện tích đo đạc thực tế: 2268,3m2 theo mảnh trích đo địa chính ngày 12/01/2022 của Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 25/02/2022.
Vị trí tiếp giáp của thửa đất:
+ Đông giáp: Thửa số: 171 hộ Nguyễn Thị Lùng.
+ Tây giáp: Lối đi công cộng.
+ Nam giáp: Thửa số: 1123, 1124 hộ Phạm Quốc Dũng, Phạm Thành Công.
+ Bắc giáp: Thửa số: 840,841,172 hộ Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thanh Tùng.
  • Tài sản gn lin với đất:
+ Mái tiền chế: Kết cấu mái tôn thiếc, khung sắt hợp, trụ sắt phi 40, nền lát gạch men, diện tích: 66,7m2.
+ Chuồng gà 1: Kết cấu trụ cột xi măng, mái tôn xi măng, khung kèo gỗ, nền xi măng, diện tích 33,4m2.
+ Chuồng heo: Kết cấu không có mái, khung kèo gỗ, nền xi măng, diện tích 91,7m2.
+ Nhà tạm: Kết cấu nền xi măng, khung kèo gỗ tạm, mái và vách bằng tôn thiếc, diện tích 18m2.
+ Hồ nước: Kết cấu gạch xây tô, diện tích 4,5m2.
+ Chuồng gà 2: Kết cấu mái tôn xi măng, cột xi măng, kèo gỗ, diện tích đất 322,4m2, trong đó nền xi măng là 72m2.
+ Chuồng gà 3: Kết cấu mái tôn thiếc, kèo gỗ, sàn trụ bê tông lót lưới sắt (xây trên ao, trên diện tích đất kê biên có 01 ao nhân tạo), diện tích 102,6m2.
 
 
+ Hàng rào: Kết cấu lưới B40, trụ bê tông dài 160m, cao 1,6m; diện tích 256m2.
+ Cây trồng trên đất: 49 cây (trụ) thanh long ruột đỏ đang cho trái loại A.
* Ghi chú: Trên phần đất kê biên có 04 ngôi mộ lát gạch men (diện tích: 49,4m2) của gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và ông Phạm Ngọc Vũ, cơ quan Thi hành án không có trách nhiệm di dời và giải quyết 04 ngôi mộ trên.
Giá khởi điểm của tài sản là: 1.529.280.000 đồng, bằng chữ: (Một tỷ năm trăm hai mươi chín triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ ngày 15/9/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/10/2022. Đại chỉ: tại nơi tọa lạc tài sản.
Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 15/9/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/10/2022. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong – số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 21/10/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/10/2022.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/10/2022. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo cho bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, ông Phạm Ngọc Vũ, những người được thi hành án, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Long An – Phòng giao dịch số 1 (nay là Phòng giao dịch Tân An), người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được biết.
Các tin đã đưa ngày: