Sign In

Thông báo số 14/TB-THADS ngày 12/01/2023 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An về việc bán đấu giá tài sản (Lần 1)

12/01/2023

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH LONG AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:14/TB-THADS
 
Long An, ngày 12 tháng 01 năm 2023
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (Lần 1)
         
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐST-KDTM ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Tòa án Nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án số 04/2012/KDTM-ST ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Tòa án Nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 01/2013/QĐST-LĐ ngày 04 tháng 7 năm 2013  của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án số 25/2013/KDTM-PT ngày 30 tháng 10 năm 2013; Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 05/TB-TA ngày 02 tháng 12 năm 2013; Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 34/TB-TA ngày 26 tháng 4 năm 2014 cùng của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An;  Bản án số 04/2013/KDTM-ST ngày 16 tháng 5 năm 2013; Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 01/TB-TA ngày 10 tháng 6 năm 2013; Thông báo đính chính, bổ sung bản án số 13/TB-TA ngày 25 tháng 4 năm 2014 cùng của Tòa án Nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐST-KDTM ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Tòa án Nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án số 08/2015/KDTM-PT ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An; Căn cứ Bản án số 06/2013/KDTM-ST ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Tòa án Nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án số số 01/2017/LĐ-ST ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Tòa án Nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 307/QĐ-CTHA, số 314/QĐ-CTHA cùng ngày 13 tháng 3 năm 2014; số 115/QĐ-CTHADS ngày 30 tháng 12 năm 2016; số 151/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 3 năm 2017; số 141/QĐ-CTHADS ngày 08 tháng 03 năm 2017 cùng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định rút hồ sơ thi hành án số 45/QĐ-CTHA ngày 20 tháng 5 năm 2015, số 66/QĐ-CTHA ngày 21 tháng 8 năm 2015, số 05/QĐ-CTHA ngày 22 tháng 12 năm 2015; số 82/QĐ-CTHA, số 83/QĐ-CTHA cùng ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số 13/QĐ-CTHA ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 22398/CT-TĐG ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Thông báo số 531/TB-THADS ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về kết quả thẩm định giá tài sản;
Căn cứ Thông báo số 04/2023/TB-BĐGTS ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An về việc đấu giá tài sản (Lần đầu).
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo bán đấu giá tài sản vụ Công ty Cổ phần Dệt Long An, địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và Tỉnh lộ 832, Ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long Ancụ thể như sau:
1. Tài sản đấu giá:
1.1. Tài sản là hạng mục công trình xây dựng tại xưởng dệt của Công ty Cổ phần Dệt Long An, địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An:
STT Hạng mục công trình Cấp công trình Diện tích xây dựng (m2) Diện tích sàn xây dựng hoặc công xuất Kết cấu chủ yếu
01 Nhà tạm xí nghiệp chuẩn bị dệt 4 130.2 130.2m2 Móng BTCT, cột, kèo thép, mái tole (Hiện trạng chỉ còn 08 trụ BTCT và nền bê tông)
1.2. Tài sản là các hạng mục công trình xây dựng tại xưởng nhuộm của Công ty Cổ phần Dệt Long An, địa chỉ: Tỉnh lộ 832, Ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An:
STT Hạng mục công trình Cấp công trình Diện tích xây dựng (m2) Diện tích sàn xây dựng hoặc công xuất Kết cấu chủ yếu
01 Trạm bơm 4 34,44 34,44m2 Móng, cột, đà BTCT, mái Fibrociment
02 Đài nước 30m3 4 22.09 22.09m2 Bê tông cốt thép
03 Khu xử lý nước đợt 2 4 38,54 38,54m2 Bê tông cốt thép
04 Hồ nước 1 4 31,02 31,02m2 Bê tông cốt thép
05 Hồ nước 2 4 19,80 19,80m2 Bê tông cốt thép
2. Giá khởi điểm: 296.353.000đ (Hai trăm chín mươi sáu triệu  ba trăm năm mươi ba ngàn đồng).
Ghi chú: Giá khởi điểm tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan; Người mua được tài sản đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng.
3. Tiền đặt trước: 44.452.000đ (Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm năm mươi hai ngàn đồng).
4. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.
5. Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá và trả giá lên.
6. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: Ngày 06/02/2023 và ngày 07/02/2023 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
-  Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.
7. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá:
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 14/02/2023.
-  Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: Số 47 đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
8. Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước:
- Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 14/02/2023 đến chậm nhất lúc 16 giờ 30 phút, ngày 16/02/2023.
- Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An.
9. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17/02/2023.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: Số 47 đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. 
10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 - Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản phải đến đúng thời gian, địa điểm đăng ký để mua hồ sơ đấu giá, điền thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá (Hồ sơ đấu giá gồm: Giấy đăng ký tham gia đấu gía, giấy tờ pháp lý có liên quan đến tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá và Phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước).
- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký đấu giá như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và CCCD của người đại diện theo pháp luật (nếu là Doanh nghiệp), CCCD (nếu là cá nhân) mỗi loại 02 bản sao y được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá chưa được cấp Căn cước Công dân thì nộp bàn chính giấy Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
- Một hộ gia đình thì chỉ được một cá nhân đăng ký tham gia đấu giá, một tổ chức chỉ được một đơn vị đăng ký tham gia đấu giá.
- Trường hợp có 02 (hai) Doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng Công ty thì chỉ được một Doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá;
- Trường hợp Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ với Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một Doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá.
11. Thông tin về việc đấu giá:
- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước đúng theo thời hạn đã thông báo. Nếu sau thời hạn theo thông báo, tiền đặt trước mới có trong tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An thì hồ sơ đăng ký đấu giá không hợp lệ và người đăng ký không được tham gia cuộc đấu giá. Trong trường hợp này thì người đăng ký tham gia đấu giá nhận lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
- Đối với người tham gia đấu giá:
+ Trong thời gian tổ chức việc đấu giá, nếu bên có tài sản bán đấu giá (Chấp hành viên- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An) có văn bản yêu cầu dừng cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật thì bên tổ chức đấu giá (Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An) hoàn trả lại khoản tiền đặt trước, tiền lãi (nếu có) và tiền mua hồ sơ cho người đăng ký tham gia đấu giá. Trong trường hợp này thì người đăng ký tham gia đấu giá nhận lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An nhận được văn bản.
+ Khi đi tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình bản chính các giấy tờ như sau: Giấy đăng ký tham gia đấu giá và CCCD. Trường hợp có ủy quyền thì nộp: Giấy ủy quyền và CCCD của người nhận ủy quyền để đối chiếu với hồ sơ đã đăng ký trước khi vào phòng đấu giá và chỉ có những người đứng tên đăng ký tham gia đấu giá, người nhận ủy quyền (hợp lệ) mới được vào phòng đấu giá để tham gia cuộc đấu giá.
- Đối với người mua được tài sản đấu giá:
+ Người mua được tài sản đấu giá tự thỏa thuận với Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Phúc Thịnh, địa chỉ trụ sở: Tỉnh lộ 832, ấp 1, xã Nhựt chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là chủ sử dụng đất nơi có tài bán sản đấu giá tọa lạc để được quản lý, sử dụng tài sản đã mua trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.
+ Người mua được tài sản đấu giá liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và chịu nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng.
- Đối với người phải thi hành án: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết (Theo khoản 5, Điều 101 Luật thi hành án dân sự).
Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên, muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ và đăng ký tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An - số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393.
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo đến người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết./.
 
Nơi nhận:
- Các đương sự;
- Viện KSND tỉnh;
Cổng TTĐT Cục THADS tỉnh (Đăng công khai);
- Lưu: VT, HSTHA. 
CHẤP HÀNH VIÊN
(Đã ký và đóng dấu)
 
 
 
 
Lê Minh Gập
 
 
                                                 
Các tin đã đưa ngày: