Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

18/05/2023

                                                                                                                                     Mẫu số: D25 -THADS
                                                                                                                       (Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP
                                                                                                                            ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  THÀNH PHỐ TÂN AN
 
 
 
 
                                                                                                                   
           Số: 445/TB-THADS                 Tân An, ngày 17 tháng 5 năm 2023.
 
THÔNG BÁO
Về tổ chức bán đấu giá  
                     
Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số: 49/2018/DS-ST ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 852/QĐ-CCTHADS ngày 21/03/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 851/QĐ-CCTHADS ngày 21/03/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số: 13/QĐ-CCTHADS ngày 07/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An.
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số Vc 31/23/BĐS-LAHA ngày 19/4/2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA;
Căn cứ Thông báo số: 389/TB-CCTHADS ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo số: 424/TB-CCTHADS ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá, hết hạn thông báo chỉ có Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Long An nộp hồ sơ đăng ký nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An lựa chọn tổ chức bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: Số 47 đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản các tài sản đã kê  biên sau:
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 4-18, diện tích thực tế là 165,9m2 (theo mảnh trích đo địa chính số: 63.2022 của Công ty đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 09/11/2022 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 26/12/2022), mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;  địa chỉ thửa đất: phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An (diện tích  theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B0 486776, vào sổ cấp GCN số CH 00783 được Ủy ban nhân dân thành phố Tân An cấp ngày 08/06/2013 do ông Nguyễn Trường An đứng tên QSDĐ là 157,9m2, diện tích thực tế tăng 8m2 so với giấy chứng nhận QSDĐ).
Vị trí tiếp giáp như sau:
+ Đông giáp: thửa số 60
+ Tây giáp: thửa số 45
+ Nam giáp: hẻm 57     
+ Bắc giáp: thửa số 44
Vậy, thông báo để Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, ông Nguyễn Trường An và bà Nguyễn Thị Ánh Hồng biết./.                                   
                                                                              
                                                           
Nơi nhận:                                                                             CHẤP HÀNH VIÊN                                       
- Đương sự;
-Viện KSND tp Tân An;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
 
                                                                    Nguyễn Hồng Đạm
 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
 
 
 
 

                    Số:          /TB-CCTHADS                                    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Tân An, ngày 17 tháng 5 năm 2023
   
THÔNG BÁO
 KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(vụ Nguyễn Trường An, Nguyễn Thị Ánh Hồng,
tài sản tại phường Khánh Hậu)
 
I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: Số 47 đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 80
3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có)
II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn)
TT NỘI DUNG Tên tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Long An
I Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá 22
1 Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá 11
2 Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 8
3 Có trang thông tin điện tử đang hoạt động 2
4 Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến  
5 Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1
II Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả 22
1 Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan 4
2 Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao 4
3 Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá 4
4 Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá 4
5 Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá 3
6 Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá 3
III Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản 28
1 Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá 5
2 Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm 10
3 Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực) 5
4 Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản 1
5 Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản 3
6 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng  
7 Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động 3
8 Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn 1
IV Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp 4
1 Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính  
2 Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)  
3 Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) 4
V Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định 4
Tổng số điểm  80
   
   
 
 
Nơi nhận:                                                                                                       CHẤP HÀNH VIÊN                                       
- Trang TTĐT CTHADS Tỉnh LA;
- Cổng TTĐT QG về đấu giá;
- Tổ chứcđấu giá;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
 
                                                                          Nguyễn Hồng Đạm
Các tin đã đưa ngày: