Sign In

Chi cục THADS TP Tân An, Thông báo số 215/TB-CCTHADS ngày 16/02/2024 bán đấu giá tài sản lần 2 vụ Mai Văn Hoàng Long, Huỳnh Tuyết Nga

16/02/2024

                                                                                                                                     Mẫu số: D28 -THADS
                                                                                                                       (Ban hành theo TT số: 04/2023/TT-BTP
                                                                                                                            ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                 THÀNH PHỐ TÂN AN 
           
             Số:        /TB-CCTHADS                              Tân An, ngày 16 tháng 02 năm 2024
 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
(lần 2)
 

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2022);
Căn cứ Quyết định số: 63/2022/QĐST-DS ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Toà án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 316/QĐ-CCTHADS ngày 29/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 425/QĐ-CCTHADS ngày 21/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số: 04/QĐ-CCTHADS ngày 12/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: Vc 112/23/BĐS-LAHA ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA;
Căn cứ Quyết định giảm giá số: 16/QĐ-CCTHADS ngày 05/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
    Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 12/2024/HĐ-DVĐGTS ký ngày 15/02/2024 giữa Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tân An và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số:12/2024/TB-BĐGTS ngày 16/02/2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, Long An.
b) Tài sản bán đấu giá gồm:
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1122, tờ bản đồ số 3, (diện tích thực tế theo mảnh trích đo địa chính số 1124.2023 của Công ty đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 14/7/2023 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 21/7/2023 là 10051,5m2),  mục đích sử dụng: Đất LUC,  địa chỉ thửa đất: xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 649465, vào sổ cấp GCN số 01336 QSDĐ/0110-LA được Ủy ban nhân dân thị xã Tân An ( nay là thành phố Tân An) cấp ngày 04/02/1999 do ông (bà) Mai Văn Hoàng Long đứng tên QSDĐ. (diện tích theo giấy chứng nhận là 10130 m2,  thực tế đo đạc đã giảm 78,5 m2 so với giấy chứng nhận QSDĐ). Vị trí tiếp giáp của thửa đất :
- Đông giáp:Thửa số 1058, 1121, 1123, 1125;
- Tây giáp: Thửa số 888, 1806, 1805, 886, 2560, 885;
- Nam giáp: Thửa số 891;
- Bắc giáp:  Thửa số: 79, 80, 81;
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá
- Thời gian xem tài sản: Ngày 19/03/2024 và ngày 20/3/2024 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
- Địa chỉ xem tài sản: tại vị trí thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 26/03/2024.
- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4.936.794.700đ (Bốn tỷ chín trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm chín mươi bốn nghìn bảy trăm đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 740.519.205đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi triệu năm trăm mười chín nghìn hai trăm lẻ năm đồng).
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 26/3/2024 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
+ Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản đến đúng thời gian, địa điểm đăng ký để mua hồ sơ đấu giá, điền thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá (Hồ sơ đấu giá gồm: Giấy đăng ký tham gia đấu gía, Quy chế cuộc đấu giá, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá và Phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước).
+ Người đăng ký tham gia đấu giá nộp các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký đấu giá như: CCCD (02 bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu) và bản chính Giấy xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
h) Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29/3/2024.
-  Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
i) Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên và muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An - Số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393.
Trước khi mở cuộc đấu giá tài sản 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các khoản chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, phí dịch vụ đấu giá và chi phí khác (nếu có). Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản (nếu người đăng ký mua tài sản đấu giá yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết./.
                                                                                    
  Nơi nhận:                                                                                  CHẤP HÀNH VIÊN
- Các đương sự;
- Cổng thông tin điện tử CụcTHADS tỉnh;
- Cổng TTĐT QG về đấu giá;
- Viện KSND TpTân An;
- UBND xã Nhơn Thạnh Trung;
- Lưu: VT, HSTHA.                                                                           Nguyễn Hồng Đạm
Các tin đã đưa ngày: