Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá số 183/TB-THADS ngày 27.02.2024 vụ Lê Thị Trường An + Phạm Văn Phát

27/02/2024

THÔNG BÁO
Về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá 
                     
Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số 154/2023/QĐST-DS, ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 17/QĐ-CCTHADS, ngày 03 tháng 10 năm 2023; số 37/QĐ-CCTHADS, ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số: 01/QĐ-CCTHADS ngày 17/10/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 123.2024.VT.HS ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Công ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín;
Căn cứ Thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản số 128/TB-THADS ngày 02/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Thông báo số 152/TB-THADS ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản;
Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An  lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam.
Địa chỉ trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản các tài sản đã kê  biên sau:
- Quyền sử dụng đất thửa số 585, mục đích sử dụng: LUA, diện tích 10.921,1 m2, thuộc tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại ấp 3, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tên người sử dụng, quản lý đất: Phạm Văn Phát. (Theo mảnh trích đo địa chính số 47 - 2023 do Công ty TNHH tư vấn và thiết kế xây dựng đo đạc Thành Vinh lập ngày 03/01/2024 và được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 05/01/2024).
Vậy, thông báo để Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam và các đương sự biết./.
                                  
Nơi nhận:
- Đương sự;
- Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa;
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Long An;
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
Trương Đoàn Phúc Nguyên
Các tin đã đưa ngày: