Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An Thông báo về việc không có người tha gia đấu giá, trả giá số: 315/TB-CCTHA ngày 28/02/2024 (vụ Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xuất Nhập khẩu Nguyễn Gia)

28/02/2024

­
 
 
 
 
    Mẫu số: D26-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)                                            
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     
Số: 315/TB-CCTHADS Tân An, ngày 28 tháng 02 năm 2024  
         
 
THÔNG BÁO
Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá
                  
                   Kính gửi:
- Bà Tăng Thị Diễm Thúy, địa chỉ: số 02 Đào Duy Từ, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xuất nhập khẩu Nguyễn Gia, địa chỉ: số 55, đường số 49, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, địa chỉ: Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
          Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 104 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số: 30/2022/KDTM-ST ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định uỷ thác thi hành án số 42/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 590/QĐ.CCTHADS ngày 15 tháng 2 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 26/QĐ.CCTHADS ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An.
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA (theo Chứng thư thẩm định giá số 2359/CT-TĐG).
Căn cứ Thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản số: 768/TB-CCTHADS ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 797/TB-CCTHADS ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số: 816/TB-CCTHADS ngày 23 tháng 8 năm 2023 Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số: 26/TB-ĐG ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Căn cứ Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số: 96/TB-CCTHADS ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Công văn số: 153/24/TP-CV ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An về việc thông báo kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức đấu giá;                                                                                                                                                                
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo cho:
Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, địa chỉ: Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người phải thi hành án: địa chỉ: Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xuất nhập khẩu Nguyễn Gia, địa chỉ: số 55, đường số 49, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; bà Tăng Thị Diễm Thúy, địa chỉ: số 02 Đào Duy Từ, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Nội dung: Tài sản đưa ra bán đấu giá theo Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số: 96/TB-CCTHADS ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An đến hết 17 giờ 00 phút ngày 26/02/2024 không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này hoặc được thông báo đúng quy định pháp luật, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xuất nhập khẩu Nguyễn Gia, bà Tăng Thị Diễm Thúy có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.
          Vậy, thông báo để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xuất nhập khẩu Nguyễn Gia, bà Tăng Thị Diễm Thúy biết./.               
                  
  Nơi nhận:
   - Đương sự;
   - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An;
   - Ủy ban nhân dân phường 3;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
Đặng Thị Ngọc Hưởng
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: