Sign In

Chi cục THADS huyện Châu Thành thông báo bán đấu giá tài sản số 217/TB-CCTHADS ngày 18/3/2024 vụ Nguyễn Phục Quốc (lần 9)

18/03/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (lần 9)
 
Căn cứ điều 101 Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018,2020, 2022;
Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Quyết định, Bản án số: 24/2021/QĐST-DS ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 16/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 02/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 05/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 07/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành ;
Căn cứ mảnh trích đo bản đồ địa chính số 51-2022 ngày 25/02/2022 của Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện duyệt ngày 11/3/2022.
  Căn cứ Thông báo số: 158 /TB-CCTHADS ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành .
  Căn cứ Thông báo số: 185 /TB-CCTHADS ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá,
Căn cứ biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 13/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành ;
Căn cứ biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 22/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành ;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: 22151/CT-TĐG ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Công ty TNHH thẩm định giá Nova;
Căn cứ thông báo về kết quả thẩm định giá số 229/TB-CCTHADS ngày 18/5/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành ;
Căn cứ thông báo số 254/TB-CCTHADS ngày 30/5/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá;
Căn cứ thông báo số 276/TB-CCTHADS ngày 07/6/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành;
Căn cứ thông báo số 563/TB-CCTHADS ngày 18/10/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành;
Căn cứ biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 18/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành;
Căn cứ thông báo số 96/24/TP-CV ngày 30/01/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong về việc không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản ;
Căn cứ  thông báo số: 137/TB-CCTHADS ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An;
Căn cứ quyết định giảm giá tài sản (lần 8) số 27/QĐ-CCTHADS ngày 12/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành
Căn cứ thông báo số 80/TB-ĐG ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong ;
Ngày 14/3/2024 Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An ký hợp đồng với Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong .
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An thông báo đến ông Nguyễn Phục Quốc, địa chỉ: Số 112/2 ấp cầu Đúc, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, địa chỉ tạm trú : 47/4/1 ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An và ông Lữ Văn Dứt, là người được thi hành án và ông Nguyễn Ngọc Nghĩa, là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
1/ Quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Phục Quốc :
- Thửa đất số 130, tờ bản đồ số 9, có diện tích đo đạc thực tế là 2121 m2 ( đã trừ diện tích gò mã 143 m2 ), loại đất lúa. ( do ông Nguyễn Phục Quốc đứng tên quyền sử dụng đất). Có tứ cận như sau :
+ Đông giáp : thửa 132.
+ Tây giáp : thửa 129.
+ Nam giáp : thửa 152 + đường đá 1,2 m .
+ Bắc giáp : thửa 99 .
Giá trị tài sản giảm giá  lần 8 bán đấu giá lần 9 là : 305.834.471 đồng (Ba trăm lẽ năm triệu tám trăm ba mươi bốn ngàn bốn trăm bảy mươi mốt đồng) .
2/  Cây trồng trên thửa đất số 130, tờ bản đồ số 9 (hiện do bà bà Lưu Thị Lượm đang quản lý, sử dụng):
+ 315 gốc thanh long ruột đỏ loại B  .
Giá trị tài sản giảm giá  lần 8 bán đấu giá lần 9 là : 203.395.758 đồng ( Hai trăm lẽ ba triệu ba trăm chín mươi lăm ngàn bảy trăm năm mươi tám đồng )
Tất cả tài sản trên tọa lạc tại ấp cầu Đúc, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.  
Tổng cộng giá trị tài sản giảm giá lần 8 bán đấu giá lần 9 là : 509.230.229 đồng (Bằng chữ: Năm trăm lẽ chín triệu hai trăm ba mươi ngàn hai trăm hai mươi chín đồng)
Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá :
Thời gian xem tài sản : trong giờ hành chính từ ngày 18/3/2024 đến 17 giờ ngày  23/4/2024.
Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá : từ ngày 18/3/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 (trong giờ hành chính) .
Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính:  từ ngày 23/4/2024 đến 16 giờ 00 phút 24/4/2024.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024.
Địa điểm bán đấu giá: tại  Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tại khoản 5 điều 101 Luật THADS năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018,2020,2022 quy định: “Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”
 
                                                                 CHẤP HÀNH VIÊN TRUNG CẤP
 Nơi nhận:                                                                          ( Đã ký )                                                                                                 
- Các đương sự;
- Đăng trên cổng thông tin điện tử ;
- Lưu: VT, HSTHA.                 
                                                                                Trần Thành Được
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: