Sign In

Chi cục THADS TP Tân An, Thông báo số 515/TB-CCTHADS ngày 29/3/2024 bán đấu giá tài sản bà Nguyễn Thị Đoan, ông Lý Ngọc Trinh tài sản tại phường Khánh Hậu

29/03/2024

                                                                                                                                   Mẫu số: D25-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
                                                                                                                        ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
         THÀNH PHỐ TÂN AN 
           
             Số: 515 /TB-CCTHADS                        Tân An, ngày 29 tháng 3 năm 2024
 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 20/2022/QĐST-DS ngày 29/3/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 973/QĐ-CCTHADS ngày 04/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
 Căn cứ Quyết định thi hành án số: 79/QĐ-CCTHADS ngày 11/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
 Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất số: 14/QĐ-CCTHADS ngày 20/3/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
 Căn cứ biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
 Căn cứ biên bản về việc thỏa thuận về giá tài sản kê biên ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
 Căn cứ biên bản thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản (lần 1) số: 24/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An; 
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 31/2024/HĐ-DVĐGTS ký ngày 27/3/2024 giữa Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tân An và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An;
Căn cứ Thông báo số: 31/2024/TB-BĐGTS ngày 28/3/2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tài sản bán đấu giá gồm:
1. Quyền sử dụng đất:  
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 384, tờ bản đồ số 1-9, mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị, diện tích thực tế của thửa đất là 186m2 (theo mảnh trích đo địa chính số: 1826-2023 của Công ty TNHH Đo đạc nhà đất Hưng Phú được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 06/11/2023) tọa lạc tại khu phố Quyết Thắng 1, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An của bà Nguyễn Thị Đoan và ông Lý Ngọc Trinh là chủ sử dụng theo Quyết định số: 20/2022/QĐST-DS ngày 29/3/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Vị trí tiếp giáp của thửa đất:
 • Đông giáp: Thửa số 138
 • Tây giáp: Bờ Kênh Chiến Lược
 • Nam giáp: Thửa số 387
 • Bắc giáp: Thửa số 489
* Ghi chú: Quyền sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Người mua được tài sản có trách nhiệm đến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu tài sản.
2. Tài sản trên đất:
2.1. Nhà chính: Loại nhà ở cấp 4, xây dựng riêng lẻ.
 • Kết cấu xây dựng: Móng, cột, đà bê tông cốt thép; nền lát gạch men; tường xây gạch đã tô cả 02 mặt (mặt bên trong ốp gạch men cao 1,6m); trần giấy thạch cao; mái tole thiếc. Tổng quan bên trong nhà gồm: 01 phòng khách phía trước, 02 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh bên trong nhà và 01 khu bếp bên trong nhà. Nhà có hệ thống các cửa gồm: cửa cái phía trước loại cửa lùa bằng nhôm, cửa phụ và cửa sổ bằng sắt. Nhà có hệ thống điện, nước đang sinh hoạt bình thường.
 • Diện tích xây dựng: 79,4m2.
* Ghi chú: Nhà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Một phần diện tích nhà chính xây dựng nằm trong ranh bờ kênh Chiến lược với diện tích 0,15m2. Người mua được tài sản có trách nhiệm đến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu tài sản.
2.2. Nhà trọ: Xây dựng liền kề với nhau gồm có 04 phòng.
 • Kết cấu xây dựng 04 phòng giống nhau: Móng, cột, đà bê tông cốt thép; nền lát gạch men; tường xây gạch đã tô 02 mặt; trần la phong; mái tole. Bên trong mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Nhà có hệ thống các cửa đầy đủ.
 • Diện tích xây dựng: tổng diện tích xây dựng 04 phòng trọ là 76m2, trong đó cụ thể:
+ Nhà trọ 1 (tại vị trí ký hiệu số 2 theo bảng phân tích chi tiết mảnh trích đo ngày 19/12/2023 của Công ty TNHH Đo đạc nhà đất Hưng Phú) có diện tích xây dựng: 38,2m2.
+ Nhà trọ 2 (tại vị trí ký hiệu số 2.1 theo bảng phân tích chi tiết mảnh trích đo ngày 19/12/2023 của Công ty TNHH Đo đạc nhà đất Hưng Phú) có diện tích xây dựng: 12,6m2.
+ Nhà trọ 3 (tại vị trí ký hiệu số 2.2 theo bảng phân tích chi tiết mảnh trích đo ngày 19/12/2023 của Công ty TNHH Đo đạc nhà đất Hưng Phú) có diện tích xây dựng: 12,6m2.
+ Nhà trọ 4 (tại vị trí ký hiệu số 2.3 theo bảng phân tích chi tiết mảnh trích đo ngày 19/12/2023 của Công ty TNHH Đo đạc nhà đất Hưng Phú) có diện tích xây dựng: 12,6m2.
* Ghi chú: Nhà trọ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Cả 04 phòng trọ có dấu hiệu xuống cấp do không có người sử dụng. Người mua được tài sản có trách nhiệm đến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu tài sản.
2.3. Nhà tiền chế:
 • Kết cấu: 01 mặt phía giáp ranh thửa 489 xây tường có diện tích 10,2m2, phía trên là mái tole thiếc + xà gồ sắt.
 • Diện tích: 14,3m2.
2.4. Mái che:
 • Kết cấu: Mái tole + xà gồ gỗ.
 • Diện tích: 7,4m2.
2.5. Sân: (liền kề phía trước nhà chính).
 • Kết cấu: tráng xi măng + lát gạch men.
 • Diện tích: 14,3m2.
2.6. Sân: (liền kề phía trước nhà trọ).
 • Kết cấu: tráng xi măng.
 • Diện tích: 43,7m2 (trong đó: 24,5m2 nằm trên quyền sử dụng đất của ông Trinh và bà Đoan; 19,2m2 nằm trên diện tích bờ kênh Chiến lược).
2.7. Cầu: (xây dựng ngang kênh Chiến lược).
 • Kết cấu: Bê tông cốt thép.
 • Diện tích: 21,1m2.
2.8. Nhà tiền chế: (xây dựng trên cầu).
 • Kết cấu: khung sắt, mái lợp bạt.
 • Diện tích: 12,8m2.
Hiện trạng tài sản:
- Trên đất có một số công trình, vật kiến trúc xây dựng vi phạm nằm trong ranh bờ kênh Chiến lược thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà nước. Người mua được tài sản chịu trách nhiệm tự tháo dỡ, di dời khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
- Nhà chính chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Một phần diện tích nhà chính xây dựng nằm trong ranh bờ kênh Chiến lược với diện tích 0,15m2 và Nhà trọ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Cả 04 phòng trọ có dấu hiệu xuống cấp do không có người sử dụng. Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm đến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: ngày 16/4/2024 và ngày 17/4/2024 (liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
- Địa chỉ xem tài sản: tại vị trí thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 07/5/2024.
- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.134.000.000đ (Hai tỷ một trăm ba mươi bốn triệu đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 320.100.000đ (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi triệu một trăm ngàn đồng).
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 07/5/2024 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
+ Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản; đến đúng thời gian, địa điểm đăng ký để mua hồ sơ đấu giá, điền thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá (Hồ sơ đấu giá gồm: Giấy đăng ký tham gia đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá và Phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước).
+ Người đăng ký tham gia đấu giá nộp các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký đấu giá như: CCCD (02 bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu).
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 10/5/2024 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, Long An (Số điện thoại: 0907148393).
Trước khi mở cuộc đấu giá tài sản 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các khoản chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.                                                                           
  Nơi nhận:                                                                                  CHẤP HÀNH VIÊN
- Các đương sự;
- UBND phường Khánh Hậu;
- Viện KSND TpTân An;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Trang thông tin điện tử của CụcTHADS tỉnh;
- Lưu: VT, HSTHA.                                                                            Đinh Chí Thanh
Các tin đã đưa ngày: