Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 7) số 285/TB-THADS ngày 19.3.2024 vụ Dương Hoàng Anh

02/04/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (lần 7)
Căn cứ Bản án số 40/2022/DS-ST ngày 17/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 19/QĐ-CCTHADS, ngày 03/10/2022; số 20/QĐ-CCTHADS, ngày 03/10/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số: 02/QĐ-CCTHADS, ngày 11/11/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 22/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ căn cứ Quyết định số 22/QĐ-CCTHADS, ngày 14 tháng 03 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa về việc giảm giá tài sản;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 25/2024/TB-BĐGTS, ngày 19/3/2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Dương Hoàng Anh – sinh năm: 1970, địa chỉ: ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An các tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:
1.1. Tài sản bán đấu giá: Tài sản đấu giá là tài sản kê biên của ông Dương Hoàng Anh – sinh năm: 1970; địa chỉ: ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Tài sản gồm có: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 3012, tờ bản đồ số 3, diện tích: 195,6m2 (Trong đó diện tích chỉ giới xây dựng là: 25m2), loại đất: ONT (đất ở tại nông thôn). Tên người sử dụng, quản lý đất: Dương Hoàng Anh (Theo mảnh trích đo địa chính số 173- 2022 do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa ký ngày 12/12/2022).
1.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 334.807.830 đồng (ba trăm ba mươi bốn triệu tám trăm lẻ bảy ngàn tám trăm ba mươi đồng).
2. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: Ngày 10/4/2024 và ngày 11/4/2024 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
- Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thửa đất.
3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 23/4/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 23/4/2024.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 50.221.000đ (năm mươi triệu hai trăm hai mươi mốt ngàn đồng).
6. Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước:
- Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 23/4/2024 đến chậm nhất là 16 giờ 30 ngày 25/4/2024.
- Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
7. Hình thức và phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
8. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 9 giờ 30 phút, ngày 26/4/2024.
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên và muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An - số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393.
Ghi chú: Tài sản đấu giá là tải sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo để người phải thi hành án, người được thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết việc bán đấu giá tài sản nêu trên./.
 
 
  Nơi nhận:
- Các đương sự;
- UBND xã Mỹ Lạc;
- Viện KSND huyện Thủ Thừa;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Liêm
Các tin đã đưa ngày: