Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo số: 579/TB-CCTHADS ngày 05/4/2024

05/04/2024

Mẫu số: D25 -THADS
                                                                                                     (Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2023/TT-BTP
                                                                                                                      ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)
 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                 THÀNH PHỐ TÂN AN 
           
             Số:           /TB-CCTHADS                     Tân An, ngày 05 tháng 4 năm 2024
 
THÔNG BÁO
về việc đính chính thời gian bán đấu giá tài sản
(theo thông báo số: 514/TB-CCTHADS ngày 29/3/2024 của
Chi cục THADS thành phố Tân An)
 
 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 167/2023/HĐDVĐG-THA ngày 22 tháng 8 năm 2023 và hợp đồng sửa đổi, bổ sung (lần 03) ngày 27 tháng 3 năm 2024 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An và Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong; Thông báo số: 101/TB-ĐG ngày 27/3/2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Ngày 29/3/2024, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An ban hành thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 514/TB-CCTHADS với nội dung: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1010, tờ bản đồ số 6, diện tích 4821,2m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn, địa chỉ thửa đất: xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An của ông Hồ Tấn Phát và bà Huỳnh Thị Kim Phượng. Theo đó thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: “Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 10/5/2024 tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An”.
Căn cứ thông báo đính chính số: 261/TB-ĐG ngày 05/4/2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Nay, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An xin thông báo sữa chữa, đính chính thông tin về thời gian tổ chức bán đấu giá như sau: Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: “Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 09/5/2024 tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An”.
 
  Nơi nhận:                                                                                 CHẤP HÀNH VIÊN
- Các đương sự;
- UBND xã Lợi Bình Nhơn;
- Viện KSND TpTân An;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Trang thông tin điện tử của CụcTHADS tỉnh;
- Lưu: VT, HSTHA.                                                                          
                                                                                                                Đinh Chí Thanh
Các tin đã đưa ngày: