Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 6) số 410/TB-THADS ngày 15.4.2024 vụ Phương Tuấn

24/04/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
Căn cứ Bản án số 82/2021/DS-ST, ngày 07/6/2021 của Tòa án nhân dân Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 782/QĐ-CCTHADS, ngày 01/8/2022; số 75/QĐ-CCTHADS, ngày 13/10/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 107/QĐ-CCTHADS, ngày 01/11/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 24/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ căn cứ Quyết định số 28/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa về việc giảm giá tài sản;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 115/TB-ĐG ngày 11/4/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản cho Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Phương Tuấn – sinh năm: 1991, địa chỉ: 239/2H Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh (có tài sản tại ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) các tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc một phần thửa đất số 237, loại đất ONT, tờ bản đồ số 1, diện tích: 678,4m2 (diện tích theo trích đo địa chính được Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 08/12/2022), tọa lạc tại ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 425875, số vào sổ cấp GCN: CH 00797 được UBND huyện Thủ Thừa cấp ngày 18/7/2012 do ông Phương Tuấn đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2. Đặc điểm của tài sản:
- Thuộc thửa đất số 237, diện tích: 678,4m2 (diện tích giảm 85,6m2 so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), loại đất ONT, tờ bản đồ số 01.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 624.116.664 đồng (sáu trăm hai mươi bốn triệu một trăm mười sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bốn đồng).
+ Tiền đặt trước (20%): 124.823.333 đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu tám trăm hai mươi ba ngàn ba trăm ba mươi ba đồng).
+ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01hồ sơ.
4. Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ 12/4/2024 đến 17h00 ngày 21/5/2024. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc thửa đất.
- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 12/4/2024 đến 17h00 ngày 21/5/2024. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu Giá Hợp danh Tiên Phong - địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 21/5/2024 đến 11h30 ngày 23/5/2024.
- Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 24/5/2024 (vào lúc 9h00).
5. Phương thức, hình thức tổ chức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: đấu giá kết hợp 02 hình thức trong một cuộc đấu giá. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá ở giai đoạn 01 và hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá ở giai đoạn 02.
6. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Công ty Đấu Giá Hợp danh Tiên Phong - địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
7. Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong
- Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điện thoại: 0272 3581 359    Fax: 0272 3581 337
- Email: daugiatienphong@gmail.com.
- Website: daugiatienphong.com
Ghi chú:  Tài sản đấu giá là tải sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo để người phải thi hành án, người được thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết việc bán đấu giá tài sản nêu trên./.
 
 
  Nơi nhận:
- Các đương sự;
- UBND xã Mỹ An;
- Viện KSND huyện Thủ Thừa;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 Nguyễn Thanh Liêm
Các tin đã đưa ngày: