Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 7) số 458/TB-THADS ngày 24.4.2024 vụ Du Nhất Điền

24/04/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số: 66/2015/QĐST-DS ngày 09 tháng 7 năm 2015, Quyết định số: 96/2015/QĐST-DS ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Bản án số: 46/2016/DSPT ngày 18 tháng 02 năm 2016, Bản án số: 346/2015/DSPT ngày 24 tháng 11 năm 2015, Bản án số: 291/2018/DSPT ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: số: 137/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 10 năm 2015, số: 470/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 01 năm 2016, số: 560/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 3 năm 2016, số: 300/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 12 năm 2015, số: 707/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 10/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 06 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An,
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: 016206013CTA00016 ngày 08 tháng 03 năm 2023 của Công ty TNHH tư vấn và định giá Châu Thành;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 130/TB-ĐG ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất thửa số 752, tờ bản đồ 15, loại đất ở tại nông thôn, diện tích 1.460m2 tọa lạc tại ấp 3, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do ông Du Nhất Điền đứng tên Giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BO 548683 ngày 14/6/2013;
- Quyền sử dụng đất thửa số 785, tờ bản đồ 15, loại đất trồng cây lâu năm, diện tích đo đạc thực tế 2.661,9m2 tọa lạc tại ấp 3, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do ông Du Nhất Điền đứng tên Giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BS 885600 ngày 20/6/2014;
- Công trình xây dựng là căn nhà ở diện tích 100m2, kết cấu cột đá bê tông cốt thép, vách xây tường, nền tráng xi măng, mái lợp tôn xi măng, kèo bê tông, đòn tay cây.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 26/4/2024 đến ngày 03/6/2024, tại nơi tọa lạc các thửa đất;
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 26/4/2024 đến ngày 03/6/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.964.539.000đ (Một tỷ chín trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm ba mươi chín ngàn đồng)
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Hồ sơ tham gia đấu giá 500.000đ/01 hồ sơ;
- Tiền đặt trước (20%): 392.907.800đ;
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 03/6/2024 đến ngày 05/6/2024;
- Điều kiện, cách thức tham gia: tuân thủ theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong phát hành, bản sao CMND/căn cước công dân, tuân thủ theo quy chế số 130/QC-TP ngày 23/4/2024 do Công ty đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành, người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải đủ điều kiện nhận chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 09 giờ 00 ngày 06/6/2024
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
- Phương thức đấu giá: trả giá lên;
- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 0272 3581359.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá./.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND xã Long Thạnh;
   - Viện KSND huyện Thủ Thừa;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
Võ Thị Hoa
Các tin đã đưa ngày: