Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 5) số 459/TB-THADS ngày 24.4.2024 vụ Cty TNHH Thịnh Phát

26/04/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (lần 5)
 
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án số: 04/2022/KDTM-PT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án số: 02/2017/KDTM-PT ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 02/2019/QĐST-KDTM ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định số: 07/2016/QĐST-KDTM, số: 58/2016/QĐST-DS cùng ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa
Căn cứ Quyết định số: 03/2016/KDTM-ST ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa
Căn cứ Quyết định số: 10/2016/QĐST-KDTM ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa
Căn cứ Quyết định số: 12/2016/QĐST-KDTM, số: 13/2016/QĐST-KDTM cùng ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa
Căn cứ Quyết định số: 14/2016/QĐST-KDTM ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa
Căn cứ Quyết định số: 08/2017/QĐST-KDTM ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa
Căn cứ Quyết định số: 01/2019/QĐ-ST-KDTM ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa
Căn cứ Quyết định số: 85/2019/QĐST-DS, số 84/2019/QĐST-DS, số: 83/2019/QĐST-DS cùng ngày 24 tháng 9 năm 2019  của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định số: 01/2022/QĐCNHGT-KDTM ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 26/QĐ-CCTHADS, số: 27/QĐ-CCTHADS, số: 30/QĐ-CCTHADS, cùng ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 514/QĐ-CCTHADS, số: 515/QĐ-CCTHADS cùng ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 705/QĐ-CCTHADS ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 624/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 29/QĐ-CCTHADS, số: 14/QĐ-CCTHADS, số: 24/QĐ-CCTHADS, số: 30/QĐCCTHADS cùng ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 289/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 352/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Quyết định thi hành án số 370/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 844/QĐ-CCHADS ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 77/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 385/QĐ-CCTHADS, số: 386/QĐ-CCTHADS cùng ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 151/QĐ-CCTHADS ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 688/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 06, 07/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An,
Căn cứ các Chứng thư thẩm định giá số: 23400B/CT-TĐG, 23400A/CT-TĐG, 23400D/CT-TĐG ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Công ty TNHH thẩm định giá NOVA và Chứng thư thẩm định giá số: 232170/VIETTIN JSC-HCM ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Công ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 131/TB-ĐG ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thửa 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 38, 49 tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do ông Huỳnh Hữu Mai đứng tên trên giấy chứng nhận QSDĐ và công trình xây dựng trên đất là nhà kho lương thực, sân bê tông (theo Biên bản kê biên ngày 15/03/2023 và Mảnh trích đo địa chính, Chứng thư thẩm định giá số: 23400B/CT-TĐG đính kèm)
- Tài sản 2: Máy móc, thiết bị trong dây chuyền xay xát, lau bóng gạo của Công ty TNHH Thịnh Phát theo các hợp đồng cho thuê tài chính của Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (theo Biên bản kê biên ngày 16/03/2023 ngày 22/03/2023, Chứng thư thẩm định giá số: 23400A/CT-TĐG đính kèm)
- Tài sản 3: Máy móc, thiết bị trong dây chuyền xay xát, lau bóng gạo và các thiết bị máy móc khác, Bán mái 28m nhà xưởng có diện tích 1.600m2 của Công ty TNHH Thịnh Phát theo các hợp đồng thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) (theo Biên bản kê biên ngày 15/03/2023 và ngày 23/03/2023, Chứng thư thẩm định giá số: 232170/VIETTIN JSC-HCM đính kèm)
- Tài sản 4: Máy móc, thiết bị khác trong dây chuyền sản xuất, lau bóng gạo, công trình xây dựng, cây trồng trên đất của Công ty TNHH Thịnh Phát (theo Biên bản kê biên ngày 24/03/2023, Chứng thư thẩm định giá số: 23400D/CT-TĐG đính kèm)
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 23/02/2024 đến ngày 01/04/2024, tại nơi tọa lạc các thửa đất;
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 26/4/2024 đến 17 giờ ngày 03/6/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 42.580.081.000đ (Bốn mươi hai tỷ năm trăm tám mươi triệu không trăm tám mươi mốt ngàn đồng), cụ thể:
Tài sản 1: Giá khởi điểm 29.498.476.000đ (Hai mươi chín tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu bốn trăm bảy mươi sáu ngàn đồng)
         Tài sản 2: Giá khởi điểm: 8.072.417.000đ (Tám tỷ không trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm mười bảy ngàn đồng)
         Tài sản 3: Giá khởi điểm: 4.162.538.000đ (Bốn tỷ một trăm sáu mươi hai triệu năm trăm ba mươi tám ngàn đồng)
 Tài sản 4: Giá khởi điểm: 846.650.000đ (Tám trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Hồ sơ tham gia đấu giá 500.000đ/01 hồ sơ;
- Tiền đặt trước (20%): 8.516.016.200đ;
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 03/06/2024 đến 11 giờ 30 ngày 05/06/2024;
- Điều kiện, cách thức tham gia: tuân thủ theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong phát hành, bản sao CMND/căn cước công dân, tuân thủ theo quy chế số 131/QC-TP ngày 23/4/2024 do Công ty đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành. Đối với một số tài sản được xây dựng và máy móc thiết bị được lắp đặt trên một phần thửa đất của người khác thì người mua tài sản có trách nhiệm tự tháo dở, di dời để trả lại QSDĐ cho chủ sở hữu hoặc tự thỏa thuận giải quyết. Người đăng ký mua tài sản đấu giá phải đáp ứng đủ điều kiện nhận chuyển nhượng các loại đất (LUA, SKC) theo quy định của Luật đất đai.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 14 giờ 30 ngày 06/06/2024
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
- Phương thức đấu giá: trả giá lên;
- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 0272 3581359.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá./.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND xã Bình Thạnh;
 - UBND thị trấn Thủ Thừa;
   - Viện KSND huyện Thủ Thừa;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊNHuỳnh Văn Công
                                                                                                      
Các tin đã đưa ngày: