Sign In

THÔNG BÁO Số: 598 /TB-CCTHADS ngày 21 tháng 5 năm 2024 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 5) ông Bùi Văn Thương, sinh năm 1967; bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1970; Cùng địa chỉ: ấp 3, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (CHV Tuấn)

21/05/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự, được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ các Bản án số 18/2018/DSST ngày 30/3/2018; Bản án số 60/2018/DSST ngày 20/9/2018; Bản án số 48/2018/DSST ngày 02/10/2018; Bản án số 56/2020/DSST ngày 26/9/2020; Bản án số 35/2021/DSST ngày 11/11/2021; Bản án số 38/2021/DSST ngày 18/11/2021 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 233/QĐ-CCTHADS ngày 01/12/2020; số 214/QĐ-CCTHADS ngày 23/11/2018 ; số 101/QĐ-CCTHADS ngày 24/10/2018; số 637/QĐ-CCTHADS ngày 19/6/2018; số 267/QĐ-CCTHADS ngày 05/12/2018; số 627/QĐ-CCTHADS ngày 11/6/2018; số 420/QĐ-CCTHADS ngày 14/3/2019; số 210/QĐ-CCTHADS ngày 09/11/2020; số 157/QĐ-CCTHADS ngày 07/1/2022; số 155/QĐ-CCTHADS ngày 07/1/2022;  số 153/QĐ-CCTHADS ngày 07/1/2022; số 158/QĐ-CCTHADS ngày 10/1/2022; số 531/QĐ-CCTHADS ngày 06/7/2022; số 530/QĐ-CCTHADS ngày 06/7/2022;  của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 04/QĐ-CCTHADS ngày 24/01/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh hóa, Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số 23386/CT-TĐG ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm định giá NOVA; Địa chỉ: 730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP- Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 162/TB-ĐG ngày 17/5/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong;
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Bùi Văn Thương, sinh năm 1967; bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1970; Cùng địa chỉ: ấp 3, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An như sau:
 
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản:
- Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong: Địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
 
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
- Một (01) phần thửa đất số 1062, tờ bản đồ số 4, diện tích 212m2, mục đích sử dụng đất ONT ( trong đó diện tích hành lang bảo vệ an toàn công trình rạch là 27m2; chỉ giới đường đỏ là 5m2).
 
 
 
+ Tài sản trên đất: Công trình xây dựng hàng rào xây gạch, dài 41,6m, cao 1,4m và 01 phần đất tráng xi măng diện tích (17,4m x 4,3m) + (2,5m x 3,5m) = 83,5m2, dày
20cm, đất đã san lắp ngang mặt lộ; Có 39 cây mai trồng được 05 tháng tuổi, 01 cây xoài loại C.
- Thửa đất số 183; tờ bản đồ số 4, diện tích 324m2, mục đích sử dụng đất là đất nuôi trồng thủy hải sản (NTS).
+ Tài sản trên đất: Hiện trạng đất ao cá, có công trình xây dựng là hàng rào thứ nhất lưới B40, dài 22,2m, cao 1,4m, 09 trụ xi măng cao 1,1m, tiết diện 10cm x 10cm và hàng rào thứ 2 lưới B40 dài 13,6m, cao 1,5m, 07 trụ xi măng cao 1,5m, tiết diện 10cm x 10cm; Có 06 cây dừa loại E, 01 cây dừa loại D, 01 cây nhãn loại E, 01 cây nhãn loại C.
* Tài sản của ông Bùi Văn Thương, bà Lê Thị Thủy do Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa kê biên đảm bảo thi hành án.
 
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
- Thời gian, địa điểm xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 20/5/2024 đến 17h00 ngày 25/6/2024.
- Địa điểm xem tài sản: tại nơi tọa lạc tài sản.
 
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá;
- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 20/5/2024 đến 17h00 ngày 25/6/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong; địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
 
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;
- Giá khởi điểm của tài sản đưa ra bán đấu giá là: 331.636.899 đồng.
(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi mốt triệu, sáu trăm ba mươi sáu ngàn, tám trăm chín mươi chín đồng).
- Lưu ý: Giá khởi điểm của tài sản trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan; người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định của pháp luật.
 
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng / 01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước (20%): 66.327.379 đồng (Sáu mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi bảy ngàn, ba trăm bảy mươi chín đồng).
- Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 25/6/2024 đến 11h30 ngày 27/6/2024.
 
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính ( trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 20/5/2024 đến 17h00 ngày 25/6/2024.
 
 
 
 
 
- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính ( trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
 
- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4, điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/ căn
cước công dân hoặc photo và kèm theo bản chính để đối chiếu,…nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
          Tuân thủ theo quy chế cuộc đấu giá số 162/QC-TP ngày 16/5/2024 của Công ty đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 28/6/2024 (vào lúc 14h00)
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: trả giá lên.
 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên liên hệ và nộp đơn cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3581. 359 ; Fax: 0272. 3581. 337. Hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, Long An. (Chấp hành viên Trần Văn Tuấn -  ĐT: 0903.260.163).
          - Lưu ý: Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho khách hàng đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.
Các tin đã đưa ngày: