Sign In

Thông báo số 992/TB-THADS ngày 22/5/2024 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá (Vụ Công ty Cổ phần dệt Long An)

22/05/2024

  Mẫu số: D24-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ  Tưpháp)                                            
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 TỈNH LONG AN

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     
Số: 992/TB-THADS Long An, ngày 22 tháng 5 năm 2024  
       
THÔNG BÁO
Về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá 
                  
  Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
  Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 307/QĐ-CTHA, số 314/QĐ-CTHA cùng ngày 13 tháng 3 năm 2014; số 115/QĐ-CTHADS ngày 30 tháng 12 năm 2016; số 151/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 3 năm 2017; số 141/QĐ-CTHADS ngày 08 tháng 03 năm 2017 cùng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định rút hồ sơ thi hành án số 45/QĐ-CTHA ngày 20 tháng 5 năm 2015, số 66/QĐ-CTHA ngày 21 tháng 8 năm 2015, số 05/QĐ-CTHA ngày 22 tháng 12 năm 2015; số 82/QĐ-CTHA, số 83/QĐ-CTHA cùng ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số 13/QĐ-CTHA ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-CTHADS ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc cưỡng chế kê biên và xử lý tài sản (bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 24128-24/CT-TĐG ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Thông báo số 238/TB-THADS ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá đối với tài sản đã kê biên;
Căn cứ Thông báo số 284/TB-THADS ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản;
Căn cứ kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (Chỉ có 01 tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An lựa chọn: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: Số 47 Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản các tài sản đã kê biên sau:
- Tài sản gửi giữ tại 02 kho của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Đầu tư Phúc Thịnh, địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Xưởng dệt của Công ty Cổ phần Dệt Long An trước đây) – Chi tiết tại Phụ lục 1 và tại địa chỉ: Tỉnh lộ 832, Ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (Xưởng nhuộm của Công ty Cổ phần Dệt Long An trước đây) – Chi tiết tại Phụ lục 2; 01 Máy bắt nhịp ToLo (Todo); 01 lò hơi Takumax TM200 và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty Cổ phần Dệt Long An.
- Giá khởi điểm: 394.413.000 đồng (Ba trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm mười ba nghìn đồng); Giá trị tài sản trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí vận chuyển trả lại mặt bằng sạch.
Vậy, thông báo để Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An và các đương sự biết./.
 Nơi nhận:
- TTTĐT Cục THADS tỉnh Long An (đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS (đăng tải);
- Đương sự;
- Lãnh đạo Cục THADS tỉnh (báo cáo);
- VKSND tỉnh Long An;
- Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
(Đã ký, đóng dấu)
 
 
Lê Minh Gập
 
Các tin đã đưa ngày: