Sign In

CCTHADS thông báo lựa chọn tổ chức BĐG TS vụ 368/TB-CCTHADS ngày 24/5/2024 vụ Lê Văn Thiệu

27/05/2024

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số: 147/2021/DSST ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1896/QĐ-CCTHADS  ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 52/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
 Căn cứ thông báo cưỡng chế số: 194/TB-CCTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số: 24623/CT-TĐG ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Công ty TNHH thẩm định giá NOVA;
Căn cứ thông báo kết quả thẩm định giá số: 319/TB-CCTHADS ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Do đã hết thời gian theo thông báo số: 319/TB-CCTHADS ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa mà người được thi hành án, người phải thi hành án không thỏa thuận về chọn tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên sau:
Quyền sử dụng đất tại thửa mới 11 (cũ 659), diện tích 323,3 m2, đất CLN và thửa 12 (cũ 658), diện tích 100 m2, đất ONT, cùng tờ bản đồ số 66 (cũ 23), theo mãnh trích đo địa chính số 517-2023 ngày 06/12/2023 của Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú được Chi nhánh văn phong đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt ngày 25/12/2023. (Tài sản của ông Lê Văn Thiệu – sinh năm 1972, địa chỉ thường trú: 322 Lô 10 Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh kê biên để đảm bảo thi hành án).
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức tổ chức đấu giá tài sản:
Theo nhóm tiêu chí được quy định tại Điều 3 Thông tư số: 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp
1. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
2. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
3. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
4. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
6. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
 
 
 
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
1. Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ bán đấu giá;
2. Hồ sơ năng lực và bảng chấm điểm theo quy định tại Điều 5 Thông tư số: 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp và Phụ lục I (Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm ban hành kèm theo Thông tư)
Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 28 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 5  năm 2024 (Trong giờ hành chính).
Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
Địa chỉ nộp hồ sơ: Ô 7 khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (ĐT: CHV Hiếu 0797297113)./.
 Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Long An;
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Lưu: VT, HSTHA.
                      CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
                     Nguyễn Văn Hiếu
 

 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: