Sign In

chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo bán đấu giá tài sản vụ Công ty Nguyễn Gia (Tăng Thị Diễm Thúy)

27/05/2024

­
 
 
 
 
    Mẫu số: D25-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)                                            
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     
Số: 837/TB-CCTHADS Tân An, ngày 27 tháng 5 năm 2024  
         
                                 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 

     Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
          Căn cứ Bản án số: 30/2022/KDTM-ST ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định uỷ thác thi hành án số 42/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 590/QĐ.CCTHADS ngày 15 tháng 2 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 26/QĐ.CCTHADS ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An.
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA (theo Chứng thư thẩm định giá số 2359/CT-TĐG).
Căn cứ Thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản số: 768/TB-CCTHADS ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 797/TB-CCTHADS ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số: 816/TB-CCTHADS ngày 23 tháng 8 năm 2023 Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 4) số: 30/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 176/TB-ĐG ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
          b) Tài sản bán đấu giá gồm:
 - Quyền sử dụng đất thửa số 114, tờ bản đồ số 46, diện tích 316m2, loại đất LUC, tọa lạc tại phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 038454 được Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 12/01/2017 cho ông Mai Trọng Cổn đã đăng ký biến động sang bà Tăng Thị Diễm Thúy ngày 20/01/2017.
- Quyền sử dụng đất thửa số 115, tờ bản đồ số 46, diện tích 610m2, loại đất LUC, tọa lạc tại phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 038456 được Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 12/01/2017 cho ông Mai Trọng Cổn đã đăng ký biến động sang bà Tăng Thị Diễm Thúy ngày 20/01/2017.
- Quyền sử dụng đất thửa số 116, tờ bản đồ số 46, diện tích 560m2, loại đất LUC, tọa lạc tại phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 038455 được Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 12/01/2017 cho ông Mai Trọng Cổn đã đăng ký biến động sang bà Tăng Thị Diễm Thúy ngày 20/01/2017.
- Quyền sử dụng đất thửa số 7, tờ bản đồ số 46, diện tích 9.259m2, loại đất TMD, tọa lạc tại phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy số T00087.QSDĐ/0103-LA được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cấp ngày 31/12/2003 cho Công ty TNHH Mai Linh đã đăng ký biến động sang bà Tăng Thị Diễm Thúy ngày 20/01/2017.
- Tài sản trên đất (xây dựng trên thửa đất số 7):
+ Nhà dùng làm văn phòng (vị trí số 2): diện tích 95m2. Nhà có kết cấu: mái tole, vách xây tường tô hai mặt, đỡ mái bằng sắt, cửa sắt lộng kính, nền gạch men. Nhà có hệ thống điện, nước. Nhà do bà Tăng Thị Diễm Thúy xây dựng.
+. Mái che tạm (vị trí số 3, 4, 5): diện tích 92,3m2. Kết cấu: cột sắt, đỡ mái bằng sắt, nền xi măng, không vách, không có hệ thống điện nước. Mái che do bà Tăng Thị Diễm Thúy xây dựng.
+ Nhà tiền chế (vị trí số 6): dùng làm nhà kho, diện tích 74m2. Nhà có kết cấu: mái tole thiết, đỡ mái bằng sắt, nền xi măng, cột sắt, vách tole thiết. Nhà có hệ thống điện. Nhà do bà Tăng Thị Diễm Thúy xây dựng.
+ Hồ chứa nước (vị trí số 7): hồ bằng xi măng, diện tích là 10,24m2. Hồ chứa nước cao 3m. Hồ chứa nước do bà Tăng Thị Diễm Thúy xây dựng.
+ Nhà vệ sinh (vị trí số 8): diện tích 4,2m2. Nhà vệ sinh có kết cấu: vách xây tường tô hai mặt, mái bê tông, nền gạch tàu, cửa sắt và tole, có hệ thống điện nước. Nhà vệ sinh do bà Tăng Thị Diễm Thúy xây dựng.
+ Nhà tiền chế (vị trí số 9): diện tích 120,96m2. Nhà có kết cấu: mái tole, đỡ mái bằng sắt; vách xây tường tô hai mặt và vách tole; nền gạch tàu; cửa bằng sắt và tole, nhôm có lộng kính, nhà không có la phông. Nhà có hệ thống điện. Nhà do bà Tăng Thị Diễm Thúy xây dựng.
+. Nhà tiền chế (vị trí số 10): diện tích 93,3m2. Nhà có kết cấu: mái tole, cột sắt, đỡ mái bằng sắt, nền xi măng, không có vách. Nhà do bà Tăng Thị Diễm Thúy xây dựng.
+ Mái che (vị trí số 13): diện tích 68m2. Mái che có kết cấu: mái tole, cột sắt, đỡ mái bằng sắt, nền đất, không có vách, không có hệ thống điện nước. Mái che do bà Tăng Thị Diễm Thúy xây dựng.
+ Cây trồng trên đất: 07 cây Xoài loại A, 05 cây Mít loại B, 01 cây Lộc vừng loại A, 01 cây Cao kiểng loại C.
Theo Mảnh trích đo địa chính số 747.2023 và 753.2023 của Công ty TNHH Đo đạc Nhà đất Hưng Phú được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 23/5/2023 và Mảnh trích đo địa chính số 2023 ngày 23/3/2023 của Công ty TNHH Đo đạc Nhà đất Hưng Phú.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật) từ ngày 27/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/7/2024. Địa chỉ xem tài sản: tại nơi tọa lạc các thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 27/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/7/2024. Địa điểm bán hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 31.893.106.066đ (Ba mươi mốt tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, một trăm lẻ sáu nghìn, không trăm sáu mươi sáu đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)/ hồ sơ.
- Tiền đặt trước là (20%): 6.378.621.213đ (Sáu tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm hai mươi mốt nghìnđồng).
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính từ ngày 02/7/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/7/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 27/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/7/2024. Địa điểm đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/22016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc bản photo kèm theo bản chính đối chiếu,...; nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định; Tuân thủ theo Quy chế cuộc đấu giá số 176/QC-TP ngày 23/5/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong; Tài sản bán đấu giá có đất LUC nên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận trực tiếp canh tác đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (tại nơi cư trú và nơi trực tiếp canh tác đất) xác nhận.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 05/7/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3581.359.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND phường 3;
   - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Long An;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
Đặng Thị  Ngọc Hưởng
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: