Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 7) số 868/TB-CCTHADS ngày 30/5/2024 vụ Hồ Tấn Phát, Huỳnh Thị Kim Phượng

30/05/2024

                                                                                                                            Mẫu số: D25 -THADS
                                                                                                     (Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2023/TT-BTP
                                                                                                                      ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)
 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                 THÀNH PHỐ TÂN AN 
           
             Số:  868/TB-CCTHADS                             Tân An, ngày 30 tháng 5 năm 2024
 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số: 57/2022/QĐST-DS  ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Toà án nhân dân Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định ủy thác thi hành án số: 48/ QĐ-CCTHADS ngày 14/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 1005/QĐ-CCTHADS ngày 06/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 1082/QĐ-CCTHADS ngày 05/8/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số: 12/QĐ-CCTHADS ngày 07/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Biên bản kê biên ngày 28/03/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản (lần 6) số: 32/QĐ-CCTHADS ngày 24/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 167/2023/HĐDVĐG-THA ngày 22 tháng 8 năm 2023 và hợp đồng sửa đổi, bổ sung (lần 4) ngày 28 tháng 5 năm 2024 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An và Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ Thông báo số: 179/TB-ĐG ngày 28/5/2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
          b) Tài sản bán đấu giá gồm:
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1010, tờ bản đồ số 6, diện tích 4821,2m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn,  Địa chỉ thửa đất: xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 599771, vào sổ cấp GCN số CS 04137 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 08/02/2018, ngày 16/01/2020 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tân An xác nhận ông Hồ Tấn Phát và bà Huỳnh Thị Kim Phượng nhận chuyển nhượng. (diện tích thực tế theo mảnh trích đo địa chính số 192/2023 của Công ty đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 03/02/2023 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 10/02/2023 là 4821,2m2).
Vị trí tiếp giáp:
- Đông giáp: Rạch công cộng.
- Tây giáp: Thửa 1011, lối đi công cộng.
- Nam giáp: Thửa 1009, rạch công cộng.
- Bắc giáp: Rạch công cộng.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ tết Nguyên đán) từ ngày 31/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/7/2024. Địa chỉ xem tài sản: tại nơi tọa lạc các thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ tết Nguyên đán) từ ngày 31/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/7/2024. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 8.312.850.788đ (Tám tỷ ba trăm mười hai triệu tám trăm năm mươi ngàn bảy trăm tám mươi tám đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.
- Tiền đặt trước là (15%): 1.246.927.618đ (Một tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu chín trăm hai mươi bảy ngàn sáu trăm mười tám đồng).
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ tết Nguyên đán) từ ngày 31/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/7/2024. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia khi tuân thủ quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của Điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc bản photo kèm theo bản chính đối chiếu, ... nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định. Tuân thủ theo quy chế cuộc đấu giá số 179/QC-TP ngày 28/5/2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 11/7/2024 tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, Long An (Số điện thoại: 0272.3 581.359, Fax: 0272.3 581.337).
Trước khi mở cuộc đấu giá tài sản 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các khoản chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.                                                                  
  Nơi nhận:                                                                                 CHẤP HÀNH VIÊN
- Các đương sự;
- UBND xã Lợi Bình Nhơn;
- Viện KSND TpTân An;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Trang thông tin điện tử của CụcTHADS tỉnh;
- Lưu: VT, HSTHA.                                                                          
                                                                                                                Đinh Chí Thanh
 
Các tin đã đưa ngày: