Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 8) số 637/TB-THADS ngày 05/6/2024 vụ Hồ Thanh Tâm + Nguyễn Thị Hồng

10/06/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
Căn cứ bản án, quyết định số 326/2020/DS-PT ngày 11/9/2020; số 155/2021/DS-PT ngày 07/5/2021; số 15/2021/DS-PT ngày 12/5/2021 của Tòa án nhân tỉnh Long An;
Căn cứ bản án, quyết định số 12/2020/DS-ST ngày 16/3/2020; số 26,27/2020/DS-ST ngày 25/5/2020; số 40/2020/QĐST-DS ngày 31/12/2020; số 12/2021/DS-ST ngày 26/02/2021; số 11/2021/DS-ST ngày 24/5/2021; số 31/2021/ QĐST-DS ngày 28/5/2021; số 32/2021/ QĐST-DS ngày 31/5/2021; số 10/2022/DS-ST ngày 24/02/2022 của Tòa án nhân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định Thi hành án số 606/QĐ-CCTHA ngày 01/4/2020; số 903,910/QĐ-CCTHA ngày 13/7/2020; số 728/QĐ-CCTHA ngày 14/5/2021; số 588/QĐ-CCTHA ngày 07/4/2021; số 502/QĐ-CCTHA ngày 26/01/2021; số 911/QĐ-CCTHA ngày 12/7/2021; số 757/QĐ-CCTHA ngày 26/5/2021; số 796/QĐ-CCTHA ngày 04/6/2021; số 29,35/QĐ-CCTHA ngày 25/10/2021; số 454,455/QĐ-CCTHA ngày 05/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 09/QĐ-CCTHADS, ngày 25/5/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 29/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ căn cứ Quyết định số 34/QĐ-CCTHADS ngày 28/5/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa về việc giảm giá tài sản;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 189/TB-ĐG ngày 31/5/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản cho Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Hồ Thanh Tâm – sinh năm: 1975 và bà Nguyễn Thị Hồng – sinh năm: 1977, địa chỉ: ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An các tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất một phần thửa số 915, loại đất LUC, tờ bản đồ số 06, diện tích 4846,8m2 (diện tích theo trích do địa chính được Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ tại huyện Thủ Thừa duyện ngày 09/8/2022), tọa lạc tại xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do bà Nguyễn Thị Hồng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2. Đặc điểm của tài sản:
- Thuộc một phần thửa số 915, loại đất LUC, tờ bản đồ số 06, diện tích 4846,8m2, loại đất LUC, tờ bản đồ số 06.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 758.313.000đồng (bảy trăm năm mươi tám triệu ba trăm mười ba ngàn đồng).
+ Tiền đặt trước (20%): 151.662.600đ.
+ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01hồ sơ.
4. Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ 3/6/2024 đến 17h00 ngày 9/7/2024. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc thửa đất.
- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 3/6/2024 đến 17h00 ngày 9/7/2024. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu Giá Hợp danh Tiên Phong - địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 9/7/2024 đến 11h30 ngày 11/7/2024.
- Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 12/7/2024 (vào lúc 8h30).
5. Phương thức, hình thức tổ chức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: đấu giá kết hợp 02 hình thức trong một cuộc đấu giá. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá ở giai đoạn 01 và hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá ở giai đoạn 02.
6. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Công ty Đấu Giá Hợp danh Tiên Phong - địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
7. Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong
- Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điện thoại: 0272 3581 359    Fax: 0272 3581 337
- Email: daugiatienphong@gmail.com.
- Website: daugiatienphong.com
Ghi chú:  Tài sản đấu giá là tải sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo để người phải thi hành án, người được thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết việc bán đấu giá tài sản nêu trên./.
 
 
  Nơi nhận:
- Các đương sự;
- UBND xã Mỹ An;
- Viện KSND huyện Thủ Thừa;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Liêm
 
Các tin đã đưa ngày: