Sign In

Chi cục THADS huyện Bến Lức thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ Nguyễn Văn Đem. Lê Thị Kim Lan

17/06/2024

                                    
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HUYỆN BẾN LỨC  

   Số: 320/TB-CCTHADS
 
Bến Lức, ngày 17 tháng 6 năm 2024
 
 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 
 
 
 

         Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự ( Được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
         Căn cứ Quyết định số 21/2022/QĐST-DS ngày 31/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
        Căn cứ Bản án số 192/2022/DSPT ngày 08/8/2022 của Tòa án nhân dân  tỉnh Long An;
        Căn cứ Quyết định số 45/2023/QĐST-DS ngày 05/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
        Căn cứ Quyết định số 54/2023/QĐST-DS ngày 27/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
        Căn cứ Quyết định số 152/2023/QĐST-DS ngày 28/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
        Căn cứ Quyết định thi hành án số 1017/QĐ.CCTHADS ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
        Căn cứ Quyết định thi hành án số 114/QĐ.CCTHADS ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức.
        Căn cứ Quyết định thi hành án số 687, 688/QĐ.CCTHADS ngày 11 tháng 6 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
       Căn cứ Quyết định thi hành án số 1061/QĐ.CCTHADS ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức.
       Căn cứ Quyết định thi hành án số 1137, 1138/QĐ.CCTHADS ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
       Căn cứ Quyết định thi hành án số 1378/QĐ.CCTHADS ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
       Căn cứ Quyết định thi hành án số 1542/QĐ.CCTHADS ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
        Căn cứ Quyết định Về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 14/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức.
        Căn cứ kết quả thẩm định giá số 24752/BC-TĐG ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Công ty TNHH thẩm định giá Nova.
        Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 200/TB-ĐG ngày 11 tháng 6 năm2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, tỉnh Long An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
          a) Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
          b) Tên tài sản:
          1. Quyền sử dụng đất:
          1.1 Quyền sử dụng đất có diện tích 70,20m2 thuộc thửa đất số 953, loại đất ONT, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
          1.2 Quyền sử dụng đất có diện tích 408,20m2 thuộc thửa đất số 244, loại đất ONT, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
          2. Công trình trên đất.
          c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
  *Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 17/6/2024 đến 17h00 ngày 22/7/2024.
  - Địa điểm xem tài sản: tại nơi tọa lạc thửa đất.
          d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
          - Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng k‎ý tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 17/6/2024 đến 17h00 ngày 22/7/2024.
           - Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.047.504.000 (Ba tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm lẻ bốn ngàn đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.   
- Tiền đặt trước (20%): 609.500.800 đồng (Sáu trăm lẻ chín triệu, năm trăm ngàn, tám trăm đồng).
-Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 22/7/2024 đến 11h30 ngày 24/7/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc photo mang theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
-Tuân thủ theo Quy chế cuộc đấu giá số 41/QC-TP ngày 31/01/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 25/7/2024 (vào lúc 09h00).
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
  - Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
          - Phương thức trả giá lên.
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
          - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An.
          - Điện thoại: 0272.3 581.359  Fax: 0272. 3 581.337.
          Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
 
  Nơi nhận:                                                                              CHẤP HÀNH VIÊN           - Các đương sự;
- UBND xã, phường;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh;                    Nguyễn Thái Nguyên
- Lưu: VT, HSTHA.                                                                              
Các tin đã đưa ngày: