Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản số 68/TB-CTHADS ngày 27/02/2023 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An về việc bán đấu giá tài sản vụ bà Lê Thị Bích Phượng, sinh năm 1974 và bà Hồ Thị Xê, sinh năm 1944, địa chỉ: Số 368 Hùng Vương, P.3, TP, Tân An, LA

28/02/2023

                                                             
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH LONG AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:68/TB-THADS  Long An, ngày 27 tháng 02 năm 2023
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (Lần 2)
         
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Bản án số 13/2009/HNGĐ-PT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 253/QĐ-THA ngày 22 tháng 9 năm 2009 và số 252/QĐ-THA ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Thi hành án dân sự tỉnh Long An (nay là Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An);
Căn cứ Quyết định kê biên tài sản số 07/QĐ-CTHADS ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản kê biên tài sản quyền sử dụng đất lập ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 22425/CT-TĐG ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Thông báo số 540/TB-THADS ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về kết quả thẩm định giá tài sản.
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-CTHADS ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc giảm giá tài sản (Lần 1).
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 14/TBĐG.MNAS ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo bán đấu giá tài sản vụ bà Lê Thị Bích Phượng, sinh năm 1974 và bà Hồ Thị Xê, sinh năm 1944, địa chỉ: Số 368 Hùng Vương, Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An cụ thể như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 642,1m2, trong đó diện tích lộ giới là 116m2, diện tích chỉ giới xây dựng 180,9m2, loại đất thổ, thuộc thửa đất số 101, tờ bản đồ số 22; Tài sản trên đất (công trình xây dựng): Hàng rào tường xây gạch không tô, móng bê tông, cột bê tông xây bao quanh để giữ đất (dài 48,2m, cao 1,6m) cùng tọa lạc tại khu phố Thủ Tửu 1, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
2. Giá khởi điểm: 3.520.465.200 (Ba tỷ, năm trăm hai mươi triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn, hai trăm đồng).
Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan. Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm các thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và chịu nộp các khoản thuế, phí, lệ phí có liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật; nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng.  
3. Tiền đặt trước: 528.100.000 đồng.
4. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
5. Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá và trả giá lên.
6. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: Ngày 22/02/2023 và ngày 04/04/2023
-  Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thửa đất.
7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 22/02/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/4/2023.  
-  Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam (MNAS), địa chỉ: H-06 Đường số 1, Khu dân cư – Khu hành chính tỉnh, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
8. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
 - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 22/02/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/4/2023.  
-  Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam (MNAS), địa chỉ: H-06 Đường số 1, Khu dân cư – Khu hành chính tỉnh, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
9. Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước:
- Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 04/4/2023 đến chậm nhất lúc 11 giờ 30 phút, ngày 06/4/2023.
-  Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam (MNAS).
10. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 07/4/2023.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam (MNAS), địa chỉ: H-06 Đường số 1, Khu dân cư – Khu hành chính tỉnh, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự. Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ. Tiền đặt trước chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam.
- Đối với người mua được tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định của pháp luật.
- Đối với người phải thi hành án: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết (Theo khoản 5, Điều 101 Luật thi hành án dân sự). Người phải thi hành án chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân và các khoản nợ thuế khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo đến người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết./.
 
Nơi nhận:
- Các đương sự;
- Viện KSND tỉnh;
- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh (công khai);
- Lưu: VT, HSTHA. 
CHẤP HÀNH VIÊN
(Đã ký và đóng dấu)
 
  
 
Võ Văn Xuân
 
 
                                                 
Các tin đã đưa ngày: