Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An

03/03/2023

                                                                                                                                     Mẫu số: D20 -THADS
                                                                                                                       (Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP
                                                                                                                            ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)
 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 TỈNH LONG AN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Thành phố Tân An
 
Số: 140/TB-THADS Tân An, ngày 24  tháng 02  năm 2023.
                                 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản lần 03
Căn cứ Bản án, Quyết định số  16/2022/QĐST – DS ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Quyết định thi hành án số 909/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 908/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 18/QĐ – CCTHADS  ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chi cục  Thi hành án dân thành phố Tân An, Long An;
Căn cứ biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày ngày 13 tháng 9 năm của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ biên bản về việc thỏa thuận giá tài sản kê biên ngày 13 tháng 9 năm của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ biên bản về việc thỏa thuận tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản số 07/QĐ – CCTHADS ngày 22/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ thông báo đấu giá tài sản số 29/TB – ĐG ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An ký kết hợp đồng với Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong tổ chức bán đấu giá công khai của ông Nguyễn Xuân Chí – sinh năm 1977; địa chỉ: Số 254/17/4 đường Lê Văn Thọ, Phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 106, tờ bản đồ số 3,diện tích 1.334,1m2,  toạc lạc tại xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Tài sản trên của ông Nguyễn Xuân Chí (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 015776, số vào sổ cấp GCN: CS05347 ngày 24/12/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp cho ông Tôn Thất Minh, chuyển nhượng cho ông Nguyễn Xuân Chí cập nhật ngày 23/10/2020 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đât đai thành phố Tân An).
(trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ đường Đỗ Trình Thoại là 46,1m2, diện tích chỉ giới xây dựng đường Đỗ Trình Thoại là 116,6m2)
          Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 12.905.750.000 đồng ( bằng chữ: mười hai tỷ, chín trăm lẻ năm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
* Đặt trước (20%): 2.581.150.000 đồng (hai tỷ, năm trăm tám mươi mốt triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).
* Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/hồ sơ.
3. Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký và tổ chức đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong; địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
4.Thời gian đăng ký và tổ chức đấu giá:
- Thời gian xem tài sản đấu giá: trong giờ hành chính từ ngày 27/02/2023 đến 16h00 ngày 04/04/2023, địa điểm xem tài sản: tại nơi tọa lạc tài sản
- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và nhận đăng ký trong giờ hành chính từ  ngày 27/02/2023 đến 16h00 ngày 04/4/2023. Địa điểm đăng ký tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong; địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 04/4/2023 đến 16h ngày 06/4/2023
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: dự kiến vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 07/4/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong; địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
5. Phương thức, hình thức tổ chức đấu giá:
* Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
* Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong; địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3.581.359 Fax: 0272.3.581.337
Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục sang tên, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
          Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo để người phải thi hành án, người được thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết việc bán đấu giá tài sản nêu trên./.
  Nơi nhận:
- Các đương sự;
- UBND xã Hướng Thọ Phú;
- Viện KSND Tp.Tân An;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
Đặng Văn Thạo
 

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: