Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo Kết quả lựa chọn Công ty ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên vụ Đặng Hoàng Anh và bà Trương Thị Thảo số 425/TB-CCTHADS ngày 06/6/2023

06/06/2023

Căn cứ Luật thi hành án dân sự  được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
   Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Quyết định số: 150/2022/QĐST-DS ngày 18 tháng 8 năm 2022 và Thông báo sửa chữa, bổ sung số: 30/TB-TA ngày 14 tháng 09 năm 2022 của Tòa án nhân dân Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 163/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 164/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 23/QĐ-CCTHADS ngày 04/4/2023 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Thông báo về việc nộp hồ sơ lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên số: 280/TB-CCTHADS ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: Vc44/23/BĐS-LAHA ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư và thẩm định giá LAHA.
Căn cứ Thông báo số: 370/TB-CTHADS ngày 23/5/2023 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo kết quả như sau:
Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: Số 276, Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An đã được lựa chọn để thực hiện việc bán đấu giá tài sản đã kê biên gồm:
Quyền sử dụng đất:
Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 519, tờ bản đồ 18, diện tích 2508m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, loại đất ONT, tọa lạc tại ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 581933, số vào sổ cấp GCN CS 05368 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 25/6/2020 do ông Đặng Hoàng Anh và bà Trương Thị Thảo đứng tên (được Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa điều chỉnh trang 3 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 06/11/2020). Diện tích đo đạc thực tế 2442m2.
 
 
Có vị trí tiếp giáp như sau:
+ Phía Đông giáp thửa 21.
+ Phía Tây giáp thửa 518, 528
+ Phía Nam giáp thửa 527
+ Phía Bắc giáp đường đá xanh.
( Vị trí, diện tích theo Mảnh trích đo địa chính số: 134-2023 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa đo đạc ngày 20/3/2023 và duyệt ngày 30/03/2023).
    Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo./.
 
Nơi nhận:                                                                         CHẤP HÀNH VIÊN
- Cổng TTĐT TCTHADS(đăng tải);
- Trang TTDT Cục THADS tỉnh(đăng tải);
- VKSND huyện;
- Niêm yết tại Chi cục THADS;
- Đương sự;
- Lưu HS,VTTHA.
                                                                                                                Lê Minh Thiện
Các tin đã đưa ngày: