Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An, Thông báo số 822/TB-CCTHADS ngày 24/8/2023 bán đấu giá tài sản lần 3 vụ Hồ Tấn Phát, Huỳnh Thị Kim Phượng, QSDĐ tại xã Lợi Bình Nhơn

25/08/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                 THÀNH PHỐ TÂN AN 
           
             Số: 822/TB-CCTHADS                              Tân An, ngày 24 tháng 8 năm 2023
 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
(lần 3)
 

Căn cứ Quyết định số: 57/2022/QĐST-DS  ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Toà án nhân dân Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định ủy thác thi hành án số: 48/ QĐ-CCTHADS ngày 14/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 1005/QĐ-CCTHADS ngày 06/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 1082/QĐ-CCTHADS ngày 05/8/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số: 12/QĐ-CCTHADS ngày 07/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Biên bản kê biên ngày 28/03/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An.
Căn cứ Quyết định giảm giá số: 23/QĐ-CCTHADS ngày 21/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An.
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 167/2023/HĐDVĐG-THA ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ Thông báo số: 167/TB-ĐG ngày 23/8/2023 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An hợp đồng với Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, Long An tổ chức bán đấu giá các tài sản sau:
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1010, tờ bản đồ số 6, diện tích 4821,2m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn,  Địa chỉ thửa đất: xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 599771, vào sổ cấp GCN số CS 04137 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 08/02/2018, ngày 16/01/2020 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tân An xác nhận ông Hồ Tấn Phát và bà Huỳnh Thị Kim Phượng nhận chuyển nhượng. (diện tích thực tế theo mảnh trích đo địa chính số 192/2023 của Công ty đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 03/02/2023 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 10/02/2023 là 4821,2m2).
Vị trí tiếp giáp:
-Đông giáp: Rạch công cộng.
- Tây giáp: Thửa 1011, lối đi công cộng.
- Nam giáp: Thửa 1009, rạch công cộng.
- Bắc giáp: Rạch công cộng.
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 11.371.500.000đ (Mười một tỷ ba trăm bảy mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng). Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước là 15% so với giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức đấu giá trả giá lên.
Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá (theo kế hoạch): Lúc 14 giờ 15 phút, ngày 05/10/2023 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, Long An.
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ trong tuần, ngày lễ): từ ngày 25/8/2023 đến 17 giờ ngày 02/10/2023 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, Long An (Số điện thoại: 0272.3 581.359, Fax: 0272.3 581.337).
Trước khi mở cuộc đấu giá tài sản 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các khoản chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, phí dịch vụ đấu giá và chi phí khác (nếu có). Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản (nếu người đăng ký mua tài sản đấu giá yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
          Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo để Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, bà Huỳnh Thị Kim Phượng, ông Hồ Tấn Phát biết việc bán đấu giá tài sản nêu trên./.
                                                                          
  Nơi nhận:                                                                                 CHẤP HÀNH VIÊN
- Các đương sự;
- Cổng thông tin điện tử CụcTHADS tỉnh;
- Viện KSND TpTân An;
- UBND xã Lợi Bình Nhơn;
- Lưu: VT, HSTHA.                                                                            
                                                                                                                Nguyễn Hồng Đạm
Các tin đã đưa ngày: