Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 1194/TB-CCTHADS ngày 19/9/2023 vụ Hà Thị Loan

19/09/2023

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 
 Căn cứ Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014; 
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Thông tư số: 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
Căn cứ Bản án số 42/2022/DS-ST, ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 771/QĐ-CCTHADS, ngày 01 tháng 8 năm 2022; số 772/QĐ-CCTHADS, ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-CCTHADS, ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số  993.2023.VT.HS ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Công ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín;
Căn cứ Thông báo số 1144/TB-CCTHADS ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An về kết quả thẩm định giá tài sản, thực hiện quyền yêu cầu thẩm định giá lại tài sản hoặc thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên của bà Hà Thị Loan – sinh năm: 1985, địa chỉ: ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An như sau:
1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
2. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng trên đất thuộc thửa đất số 4485, loại đất: LUC, diện tích là 227,5 m2, thuộc tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Nhà cấp 4 có diện tích (4,65 m x 15,15 m). Tên người sử dụng, quản lý đất: Hà Thị Loan. (Theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 19/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa và Theo mảnh trích đo địa chính số 1588 - 2023 do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 01/8/2023).
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 704.000.000 đồng (Bảy trăm lẻ bốn triệu đồng)
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Chi cục THADS huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí sau:
- Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn phải là tổ chức đấu giá có đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản trên;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất;
- Có năng lực, uy tín và kinh nghiệm tổ chức đấu giá tài sản từ 04 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản theo Công văn số: 745/CTHADS-NV ngày 17/5/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.
Tổ chức đấu giá tài sản cung cấp bản chính hoặc sao y bản chính các giấy tờ, tài liệu do tổ chức mình ban hành; cung cấp bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu khác không do tổ chức mình ban hành. Cơ quan THADS không hoàn trả hồ sơ đối với tổ chức đấu giá tài sản không được lựa chọn.
5. Thời gian, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian nộp hồ sơ: Trong 03 ngày làm việc liên tiếp, kể từ thời điểm đăng thông báo.
- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, địa chỉ: khu phố Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Chấp hành viên Nguyễn Thanh Liêm, điện thoại liên hệ: 0908712818).
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An trân trọng thông báo./.
 

Nơi nhận:                                                                                

- Cổng TTĐT Tổng cục THADS;
- Cổng TTQG về đấu giá tài sản;
- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh;
- Niêm yết tại  trụ sở Chi cục THADS huyện;                                     
- Lưu: Văn thư, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 

Nguyễn Thanh Liêm
Các tin đã đưa ngày: