Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 6) số 1370/TB-THADS ngày 23.11.2023 vụ Lê Minh Đức + Bùi Thị Thùy Mai

24/11/2023

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án số: 260/2020/DSPT ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1102/QĐ-CCTHADS, số: 1103/QĐ-CCTHADS, số: 1104/QĐ-CCTHADS và số: 1105/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số: 02/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: Vc 125/22/BĐS-LAHA ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư và thẩm định giá LAHA,
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 70/2023/TB-BĐGTS ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An;
          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất thửa 152, 199, tờ bản đồ 8, diện tích 70,4m2 tọa lạc tại Khu phố 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do bà Bùi Thị Thùy Mai đứng tên Giấy chứng nhận QSDĐ số AH 187143 cấp ngày 20/11/2006 và Giấy CNQSDĐ QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 146800 cấp ngày 09/01/2012
- Tài sản, công trình xây dựng trên đất: Căn nhà ở cấp 4 (nhà chính), nhà  phụ (nhà vệ sinh + sàn nước), sân trước.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 19/12/2023 đến ngày 20/12/2023, tại nơi tọa lạc thửa đất;
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết đến ngày 26/12/2023, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.032.620.000đ (Một tỷ không trăm ba mươi hai triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng)
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/01 hồ sơ;
- Tiền đặt trước: 154.893.000đ;
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 26/12/2023 đến ngày 28/12/2023;
- Điều kiện, cách thức tham gia: Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, phải đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ để mua hồ sơ tham gia đấu giá và điền các thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia dấu giá gồm có: Quy chế cuộc đấu giá, Giấy đăng ký tham gia đấu giá, Phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký nộp tiền đặt trước và giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá. Khi đến tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp các giấy tờ có liên quan như căn cước công dân (02 bản phô tô và bản chính để đối chiếu)
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 09 giờ 30 ngày 29/12/2023
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
- Phương thức đấu giá: trả giá lên;
- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 0907148393.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá./.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND thị trấn Thủ Thừa;
   - Viện KSND huyện Thủ Thừa;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
                                                                                                             Võ Thị Hoa
Các tin đã đưa ngày: