Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 9) số 1224/TB-THADS ngày 24/11/2023

27/11/2023

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (lần 9)
 
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 541/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 558/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 560/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 563/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 564/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 567/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 568/QĐ-CCTHADS ngày 03/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 585/QĐ-CCTHADS ngày 19/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 586/QĐ-CCTHADS ngày 19/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 591/QĐ-CCTHADS ngày 19/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 592/QĐ-CCTHADS ngày 19/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 662/QĐ-CCTHADS ngày 15/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 664/QĐ-CCTHADS ngày 15/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 666/QĐ-CCTHADS ngày 15/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 698/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 703/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 707/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 722/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 726/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 732/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 736/QĐ-CCTHADS ngày 28/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 749/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 751/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 752/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 753/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 754/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 755/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 756/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 757/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 758/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 759/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 760/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 762/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 763/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 781/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 785/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 786/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 787/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 788/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 789/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 790/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 794/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 795/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 797/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 798/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 799/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 803/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 830/QĐ-CCTHADS ngày 21/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 833/QĐ-CCTHADS ngày 27/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 37/QĐ-CCTHADS ngày 14/10/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 81/QĐ-CCTHADS ngày 21/10/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 174/QĐ-CCTHADS ngày 29/10/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 220/QĐ-CCTHADS ngày 11/11/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 229/QĐ-CCTHADS ngày 18/11/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 230/QĐ-CCTHADS ngày 18/11/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 484/QĐ-CCTHADS ngày 26/01/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 485/QĐ-CCTHADS ngày 26/01/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 12/QĐ-CCTHADS ngày 28/3/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 8) số: 08/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 306/TB-ĐG ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
  a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Tp.Tân An, Long An.
  b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất thuộc thửa đất số 656, tờ bản đồ số 05; tọa lạc tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Tài sản trên của bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và ông Phạm Ngọc Vũ (Tên hộ gia đình, cá nhân: Nguyễn Thị Tuyết Nhung).   
Đặc điểm của tài sản:
Thuộc thửa đất số 656, diện tích 2.268,3 m2, đất LUC, tờ bản đồ số 05;
Công trình xây dựng trên đất :
- Mái tiền chế: diện tích 66,7m2,  kết cấu mái tôn thiếc, khung sắt hộp, trụ sắt phi 40, nền lát gạch men.
- Chuồng gà 1: diện tích 33,4 m2, kết cấu trụ cột xi măng, mái tôn xi măng, khung kèo gỗ, nền xi măng.
- Chuồng heo: diện tích 91,7 m2, kết cấu khung kèo gỗ, nền xi măng, không có mái.
- Nhà tạm: diện tích 18 m2, kết cấu nền xi măng, khung kèo gỗ tạm, mái và vách bằng tôn thiếc.
- Hồ nước: diện tích 4,5 m2, kết cấu gạch xây tô.
- Chuồng gà 2: diện tích đất 322,4 m2 trong đó nền xi măng là 72 m2, kết cấu mái tôn xi măng, cột xi măng, kèo gỗ.
- Chuồng gà 3: diện tích đất 102,6 m2 (xây trên ao, trên diện tích đất kê biên có 01 ao nhân tạo), kết cấu mái tôn thiếc, kèo gỗ, sàn trụ bê tông lót lưới sắt.
- Hàng rào: diện tích 256 m2, kết cấu lưới B40, trụ bê tông dài 160m, cao 1,6m.
- Cây trồng trên đất: 49 cây (trụ) thanh long ruột đỏ đang cho trái loại A (được kiểm kê tại thời điểm kê biên).
Ghi chú: Trên phần đất kê biên có 04 ngôi mộ lát gạch men (diện tích: 49,4m2) của gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và ông Phạm Ngọc Vũ, cơ quan Thi hành án không có trách nhiệm di dời và giải quyết 04 ngôi mộ trên. Khi trúng đấu giá thì người mua trúng đấu giá sẽ tự thỏa thuận việc di dời với bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và ông Phạm Ngọc Vũ.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): Từ ngày 27/11/2023 đến 17h00 ngày 02/01/2024. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc thửa đất.
Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tọa lạc thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): Từ ngày 27/11/2023 đến 17h00 ngày 02/01/2024.
Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 857.873.320 đồng (Tám trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi ba ngàn, ba trăm hai mươi đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.
Tiền đặt trước (15%): 128.680.998 đồng (Một trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi ngàn, chín trăm chín mươi tám đồng).
Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 02/01/2024 đến 16h00 ngày 04/01/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
Tuân thủ theo Quy chế số 306/QC-TP ngày 22/11/2023 do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
Tài sản là đất lúa nên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận trực tiếp canh tác đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (tại nơi cư trú và nơi trực tiếp canh tác đất) xác nhận.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 05/01/2024 (lúc 09h00).
Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Tp.Tân An, Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3581.359. Fax: 0272.3581.337. Email: daugiatienphong@gmail.com Website: daugiatienphong.com
Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho khách hàng đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
Người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục sang tên, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Lưu ý:  thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.
Các tin đã đưa ngày: