Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An Thông báo bán đấu giá tài sản số: 181/TB-CCTHADS ngày 01/02/2024

01/02/2024

                                                                                                                                   Mẫu số: D25-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
                                                                                                                        ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
         THÀNH PHỐ TÂN AN 
           
             Số:  181 /TB-CCTHADS                        Tân An, ngày 01 tháng 02 năm 2024
 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án số: 49/2018/DS-ST ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 851/QĐ-CCTHADS ngày 21/03/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 852/QĐ-CCTHADS ngày 21/03/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số: 13/QĐ-CCTHADS ngày 07/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An.
Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 05/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số Vc 31/23/BĐS-LAHA ngày 19/4/2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA;
Căn cứ Quyết định số: 15/QĐ-CCTHADS ngày 29/01/2024 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tân An về việc giảm giá tài sản; 
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 09/2024/HĐ-DVĐGTS ký ngày 31/01/2024 giữa Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tân An và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An;
Căn cứ Thông báo số: 09/2024/TB-BĐGTS ngày 01/02/2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tài sản bán đấu giá gồm:
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 4-18, diện tích thực tế là 165,9m2 (theo mảnh trích đo địa chính số: 63.2022 của Công ty đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 09/11/2022 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 26/12/2022), mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;  địa chỉ thửa đất: phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An (diện tích  theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B0 486776, vào sổ cấp GCN số CH 00783 được Ủy ban nhân dân thành phố Tân An cấp ngày 08/06/2013 do ông Nguyễn Trường An đứng tên QSDĐ là 157,9m2, diện tích thực tế tăng 8m2 so với giấy chứng nhận QSDĐ).
Vị trí tiếp giáp như sau: Đông giáp: thửa số 60; Tây giáp: thửa số 45; Nam giáp: hẻm 57; Bắc giáp: thửa số 44.
Hiện trạng tài sản: Quyền sử dụng đất là phần đất nền.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: ngày 28/02/2024 và ngày 29/02/2024 (liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
- Địa chỉ xem tài sản: tại vị trí thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 12/3/2024.
- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 707.505.435đ (Bảy trăm linh bảy triệu năm trăm linh năm nghìn bốn trăm ba mươi lăm đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 106.125.815đ (Một trăm lẻ sáu triệu một trăm hai mươi lăm ngàn tám trăm mười lăm đồng).
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 12/3/2024 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
+ Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản; đến đúng thời gian, địa điểm đăng ký để mua hồ sơ đấu giá, điền thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá (Hồ sơ đấu giá gồm: Giấy đăng ký tham gia đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá và Phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước).
+ Người đăng ký tham gia đấu giá nộp các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký đấu giá như: CCCD (02 bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu).
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15/3/2024 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, Long An (Số điện thoại: 0907148393).
Trước khi mở cuộc đấu giá tài sản 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các khoản chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.                                                                           
  Nơi nhận:                                                                                  CHẤP HÀNH VIÊN
- Các đương sự;
- UBND phường Khánh Hậu;
- Viện KSND TpTân An;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Trang thông tin điện tử của CụcTHADS tỉnh;
- Lưu: VT, HSTHA.                                                                            Đinh Chí Thanh
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: