Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 152/TB-THADS ngày 21.02.2024 vụ Lê Thị Trường An + Phạm Văn Phát

21/02/2024

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 
                  
Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số 154/2023/QĐST-DS, ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 17/QĐ-CCTHADS, ngày 03 tháng 10 năm 2023; số 37/QĐ-CCTHADS, ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số: 01/QĐ-CCTHADS ngày 17/10/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 123.2024.VT.HS ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Công ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín;
Căn cứ Thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản số 128/TB-THADS ngày 02/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa.
Do đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An –  địa chỉ: Khu dân cư khu phố Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên sau:
- Quyền sử dụng đất thửa số 585, mục đích sử dụng: LUA, diện tích 10.921,1 m2, thuộc tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại ấp 3, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tên người sử dụng, quản lý đất: Phạm Văn Phát. (Theo mảnh trích đo địa chính số 47 - 2023 do Công ty TNHH tư vấn và thiết kế xây dựng đo đạc Thành Vinh lập ngày 03/01/2024 và được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 05/01/2024). Giá khởi điểm là: 1.866.000.000 đồng (một tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu đồng)
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức tổ chức đấu giá tài sản:
Tổ chức bán đấu giá có đủ tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và Phụ lục I bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (Ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTP), cụ thể:
- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
1. Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản; hồ sơ năng lực; các tài liệu khác có liên quan và bảng tự chấm điểm các tiêu chí theo phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.
2. Tổ chức đấu giá tài sản cung cấp bản chính hoặc sao y bản chính các giấy tờ, tài liệu do tổ chức mình ban hành; cung cấp bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu khác không do tổ chức mình ban hành.
Lưu ý: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa không hoàn trả hồ sơ đối với tổ chức bán đấu giá tài sản không được lựa chọn.
Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 21 tháng 02 năm 2024 đến hết ngày 23 tháng 02  năm 2024.
Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.
Địa chỉ nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, địa chỉ: Khu dân cư khu phố Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Chấp hành viên Trương Đoàn Phúc Nguyên, số điện thoại: 0918657769)./.
 Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Long An;
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa;
- Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
Trương Đoàn Phúc Nguyên
 
Các tin đã đưa ngày: