Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 367/TB-THADS ngày 08.4.2024 vụ Trần Văn Tượng + Phạm Thị Nang

08/04/2024

THÔNG BÁO
Về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá 
                     
Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án số 388/2022/DSPT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án số 75/2022/DSST ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 325/QĐ-CCTHA ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 11/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa.
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo Chứng thư thẩm định giá số 327.2024.VT.HS ngày 25/3/2024 của Công ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín – Chi nhánh Long An;
Căn cứ Thông báo số 311/TB-THADS ngày 26 tháng 03 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa về kết quả thẩm định giá tài sản.
Căn cứ Biên bản giải quyết ngày 29 tháng 03 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa.
Căn cứ Thông báo số 347/TB-THADS ngày 02 tháng 04 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản các tài sản đã kê biên sau:
1/ Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và cây trồng trên đất thuộc thửa đất số 932, tờ bản đồ số 2, loại đất ONT, diện tích 1.200m2 tọa lạc tại ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo mảnh trích đo địa chính số 72-2024 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 09/01/2024 do ông Trần Văn Tượng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có giá khởi điểm như sau:
- Quyền sử dụng đất thửa 932 có giá khởi điểm là: 3.008.400.000 đồng (Ba tỷ không trăm lẻ tám triệu bốn trăm ngàn đồng).
- Công trình xây dựng trên thửa 932 có giá khởi điểm là: 893.956.706 đồng (Tám trăm chín mươi ba triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm lẻ sáu đồng).
- Cây trồng trên thửa 932 có giá khởi điểm là: 14.160.000 đồng (Mười bốn triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng).
2/ Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 851, tờ bản đồ số 2, loại đất lúa, diện tích  5.210,9m2 tọa lạc tại ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo mảnh trích đo địa chính số 73-2024 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 09/01/2024 do ông Trần Văn Tượng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có giá khởi điểm là: 3.449.615.800 đồng (Ba tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm mười lăm ngàn tám trăm đồng).
3/ Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 3056, tờ bản đồ số 2, loại đất lúa, diện tích 772,6m2 tọa lạc tại ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo mảnh trích đo địa chính số 74-2024 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 09/01/2024 do ông Trần Văn Tượng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có giá khởi điểm là: 767.191.800 đồng (Bảy trăm sáu mươi bảy triệu một trăm chín mươi mốt ngàn tám trăm đồng).
Tổng giá trị tài sản, giá khởi điểm bán đấu giá của các tài sản trên làm tròn là 8.133.324.000 đồng (Tám tỷ một trăm ba mươi ba triệu ba trăm hai mươi bốn ngàn đồng).
Vậy, thông báo để ông Trần Văn Tượng, bà Phạm Thị Nang và ông Phạm Thế Vinh biết./.         
                            
  Nơi nhận:
   - Đương sự;
   - Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa;
   - Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊNLê Thị Kim Loan
 
 
                                                                                           
Các tin đã đưa ngày: