Sign In

Chi cục THADS TP Tân An Thông báo số 771/TB-CCTHADS ngày 16/5/2024 V/v bán tài sản lần 6 vụ Nguyễn Thành Đa, Võ Thị Ngọc Cúc, tài sản Phường 2, thành phố Tân An

16/05/2024

                                                                                                             Mẫu số: D25-THADS
                                                                                                       (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
                                                                                                                       ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)
 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
  Số:        /TB-CCTHADS Tân An, ngày 16 tháng 5 năm 2024
     
 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản­ (lần 6)
                                                                                   
Căn cứ Điều 101 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2022);
Căn cứ các Quyết định số: 49/2021/QĐST-DS ngày 21 tháng 5 năm 2021; Quyết định số: 49/2021/QĐ-HGTTA ngày 01 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số: 65/2022/QĐST-DS ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số: 80/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 10 năm 2021; Quyết định thi hành án số: 341/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 12 năm 2021 và Quyết định thi hành án số: 372/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 17/QĐ-CCTHADS ngày 10/4/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 25/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: Vc 43/23/BĐS-LAHA ngày 17/5/2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Đầu Tư và thẩm định giá LAHA;
Căn cứ Biên bản thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá ngày 05/6/2023 Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 5) số: 28/QĐ-CCTHADS ngày 09/5/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 05/HĐĐG-MNAS ký ngày 07/06/2023 và Phụ lục hợp đồng V số 022/PLHĐ-MNAS ngày 16/5/2024 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 62/TBĐG.MNAS ngày 16/5/2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản vụ ông Nguyễn Thành Đa, sinh năm 1956 và bà Võ Thị Ngọc Cúc, sinh năm 1960, cùng địa chỉ: số 39 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam, địa chỉ: số H-06 Đường số 1, KDC – Khu hành chính tỉnh, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất bị kê biên gồm:
1/- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 147, tờ bản đồ số 14, diện tích: 162,9m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị (trong đó diện tích lộ giới là: 27,20m2, diện tích chỉ giới xây dựng là: 27,20m2). Diện tích đo đạc thực tế: 162,9m2 theo mảnh trích đo địa chính số 408-2023 ngày 14/3/2023 của Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 22/3/2023.
- Tài sản là nhà ở và công trình xây dựng trên đất: Nhà ở: kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường gạch, nền gạch ceramic, mái tole; diện tích xây dựng: 124,44m2; diện tích sàn: 609,14m2; Cấp (hạng): 3; số tầng: 4 + sân thượng; năm hoàn thành xây dựng: 2006 và tài sản gắn liền với đất.
Tài sản tọa lạc tại Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An do bà Võ Thị Ngọc Cúc đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 868717, số vào sổ cấp GCN: CH 01574 được Ủy ban nhân dân thành phố Tân An cấp ngày 05/3/2014.
2/- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 347, tờ bản đồ số 14, diện tích: 111m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị (trong đó diện tích lộ giới là: 19m2). Diện tích đo đạc thực tế: 111m2 theo mảnh trích đo địa chính số 407-2023 ngày 14/3/2023 của Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 22/3/2023.
 - Tài sản là nhà ở và công trình xây dựng trên đất: Nhà ở: kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường gạch, nền ceramic, mái tole; diện tích xây dựng: 81,60m2; diện tích sàn: 430,40m2; Cấp (hạng): 3; số tầng: 4 + sân thượng; năm hoàn thành xây dựng: 2006 và tài sản gắn liền với đất.
Tài sản tọa lạc tại Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An do bà Võ Thị Ngọc Cúc đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 868721, số vào sổ cấp GCN: CH 01573 được Ủy ban nhân dân thành phố Tân An cấp ngày 05/3/2014.
  1. Kết cấu cụ thể:
* Tầng trệt: nền gạch men, vách xây tường tô 02 mặt, ốp tường cao 1,2m; khung móng cột bê tông cốt thép; trần đổ sàn bê tông la phong prima; cửa chính bằng sắt kéo, bên ngoài khung kính cường lực. Tầng trệt có 01 phòng ngủ (cửa phòng bằng gỗ, ốp tường gạch men cao 1,2m, nhà vệ sinh trong phòng, cửa nhà vệ sinh bằng nhôm), 01 phòng bếp ốp gạch men cao 1,8m, diện tích 24,72m2.
* Tầng 2: gồm 08 phòng ngủ, trong đó gồm:
+ 04 phòng ngủ: có cửa chính bằng gỗ, cửa sổ bằng nhôm lộng kính, song cửa bằng sắt; nhà vệ sinh bên trong, cửa nhà vệ sinh bằng nhựa; phòng ốp gạch tường cao 1,2m.
+ 04 phòng ngủ: có cửa chính bằng gỗ, cửa sổ bằng nhôm lộng kính, song cửa bằng sắt; nhà vệ sinh bên trong, cửa nhà vệ sinh bằng nhôm kính; phòng ốp gạch tường cao 1,6m.
+ Lan can: bằng sắt, cao 0,8m và khung nhôm kính có diện tích 4,9m x 3m.
* Tầng 3: gồm 08 phòng ngủ, trong đó gồm:
+ 03 phòng ngủ: có cửa chính bằng gỗ, cửa sổ bằng nhôm lộng kính, song cửa bằng sắt; nhà vệ sinh bên trong, cửa nhà vệ sinh bằng nhựa; phòng ốp gạch tường cao 1,2m.
+ 05 phòng ngủ: có cửa chính bằng gỗ, cửa sổ bằng nhôm lộng kính, song cửa bằng sắt; nhà vệ sinh bên trong, cửa nhà vệ sinh bằng nhôm kính; phòng ốp gạch tường cao 1,6m.
+ Lan can: bằng sắt, cao 0,8m và khung nhôm kính có diện tích 4,9m x 3m.
* Tầng 4: gồm 08 phòng ngủ, trong đó gồm:
+ 02 phòng ngủ: có cửa chính bằng gỗ, cửa sổ bằng nhôm lộng kính, song cửa bằng sắt; nhà vệ sinh bên trong, cửa nhà vệ sinh bằng nhựa; phòng ốp gạch tường cao 1,6m.
+ 06 phòng ngủ: có cửa chính bằng gỗ, cửa sổ bằng nhôm lộng kính, song cửa bằng sắt; nhà vệ sinh bên trong, cửa nhà vệ sinh bằng nhựa; phòng ốp gạch tường cao 1,2m.
+ Lan can: bằng sắt, cao 0,8m và khung nhôm kính có diện tích 4,9m x 3m.
* Sân thượng: gồm:
+ 02 phòng ngủ: có cửa chính bằng gỗ, cửa sổ bằng nhôm lộng kính, song cửa bằng sắt; nhà vệ sinh bên trong, cửa nhà vệ sinh bằng nhựa; phòng ốp gạch tường cao 1,2m.
+ Mái che: lộp mái bằng tole, đở mái bằng sắt, cột bằng sắt, tường xây gạch 02 mặt cao 1m và khung sắt cao 0,8m; nền gạch men; không la phong.
+ 06 hồ chứa nước: kết cấu bằng xi măng; đường kính 1,2m, cao 1,25m, có nắp đậy.
+ Mái nhà ở: bê tông cốt thép + mái che bằng tole sóng ngói, kèo thép V, xà gồ thép hộp, trần (laphong) prima.
* Cầu thang: kết cấu bê tông cốt thép, lát gạch ceramic, thành cầu thang bằng gỗ. Từ tầng trệt đến tầng 3 gồm 02 cầu thang; từ tầng 3 đến tầng 4 gồm 01 cầu thang.
3/ Công trình phụ trên đất: Sân xi măng, diện tích 61,61m2; vách tường xây gạch tô 02 mặt, diện tích: dài 7m, cao 2,3m và dài 5,2m, cao 2,3m.
4/ Hệ thống điện nước (từ tầng trệt đến sân thượng).
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 16/5/2024 đến 16 giờ 00 ngày 25/6/2024 tại nơi tài sản tọa lạc.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 16/5/2024 đến 16 giờ 00 ngày 25/6/2024 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 20.920.128.686 đồng, bằng chữ: (Hai mươi tỷ chín trăm hai mươi triệu một trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi sáu đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 3.138.000 đồng (tương đương 15% GKĐ).
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự. Cách thức đăng ký: nộp hồ sơ tại doanh nghiệp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ. Tiền đặt trước chuyển khoản vào tài khoản doanh nghiệp. Thời gian nhận tiền đặt trước: từ ngày 25/6/2024 đến 11 giờ 30 ngày 27/6/2024.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: ngày 28/6/2024 (dự kiến lúc 10 giờ 00). Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam. Địa chỉ: Số H-06 Đường số 1, Khu Dân cư - Khu Hành chính tỉnh, Phường 6, TP. Tân An, Long An. Điện thoại: (0272) 3 570 568.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản (nếu người đăng ký mua tài sản đấu giá yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo cho người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được biết.
 
Nơi nhận:      
- Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Long An;
- Viện KSND thành phố Tân An;
- UBND Phường 2;
- Các đương sự;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHA.    
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
Nguyễn Hồng Đạm
Các tin đã đưa ngày: