Sign In

Thông báo số 284/TB-THADS ngày 16/5/2024 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (Vụ Công ty Cổ phần Dệt Long An)

16/05/2024

  Mẫu số: D23-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)                                            
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 TỈNH LONG AN

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     
Số: 284/TB-THADS Long An, ngày 16 tháng 5 năm 2024  
       
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 
                   
  Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
  Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 307/QĐ-CTHA, số 314/QĐ-CTHA cùng ngày 13 tháng 3 năm 2014; số 115/QĐ-CTHADS ngày 30 tháng 12 năm 2016; số 151/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 3 năm 2017; số 141/QĐ-CTHADS ngày 08 tháng 03 năm 2017 cùng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định rút hồ sơ thi hành án số 45/QĐ-CTHA ngày 20 tháng 5 năm 2015, số 66/QĐ-CTHA ngày 21 tháng 8 năm 2015, số 05/QĐ-CTHA ngày 22 tháng 12 năm 2015; số 82/QĐ-CTHA, số 83/QĐ-CTHA cùng ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số 13/QĐ-CTHA ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-CTHADS ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc cưỡng chế kê biên và xử lý tài sản (bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 24128-24/CT-TĐG ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Thông báo số 238/TB-THADS ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá đối với tài sản đã kê biên.
Do các đương sự không thỏa thuận việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá,  Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, địa chỉ: Số 266A, Tỉnh lộ 827A, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên sau:
- Tài sản gửi giữ tại 02 kho của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Đầu tư Phúc Thịnh, địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Xưởng dệt của Công ty Cổ phần Dệt Long An trước đây) – Chi tiết tại Phụ lục 1 và tại địa chỉ: Tỉnh lộ 832, Ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (Xưởng nhuộm của Công ty Cổ phần Dệt Long An trước đây) – Chi tiết tại Phụ lục 2; 01 Máy bắt nhịp ToLo (Todo); 01 lò hơi Takumax TM200 và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty Cổ phần Dệt Long An.
- Giá khởi điểm: 394.413.000 đồng (Ba trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm mười ba nghìn đồng); Giá trị tài sản trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí vận chuyển trả lại mặt bằng sạch.
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
1. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
3. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong tổ chức đấu giá tài sản phù hợp với tài sản đã kê biên.
4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.
5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
6. Các tiêu chí được quy định tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
1. Văn bản đăng ký tham gia lựa chọn phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của tổ chức đấu giá hoặc người đại diện theo ủy quyền (kèm văn bản ủy quyền hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật);
2. Các văn bản, giấy tờ, tài liệu chứng minh: [1] Tổ chức đấu giá có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; [2] Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; [3] Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; [4] Biểu phí thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; [3] Văn bản ủy quyền hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp; [4] các văn bản, tài liệu khác chứng minh tổ chức đấu giá đáp ứng các tiêu chí tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 16 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 21 tháng 5 năm 2024.
Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.
Địa chỉ nộp hồ sơ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, địa chỉ: Số 266A, đường tỉnh 827, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An./.
 Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Long An;
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An;
- Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
(đã ký, đóng dấu)
 
Lê Minh Gập
 
Các tin đã đưa ngày: