Sign In

TB Về việc thỏa thuận về giá và thỏa thuận lựa chọn, tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án số 121 của CHV Chi cục THADS huyện Châu Thành, Long An

19/03/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã tiến hành cưỡng chế, kê biên tài sản của ông Nguyễn Duy Khang, bà Trương Thị Tiềm. Tài sản kê biên là công trình xây dựng trên đất, nhà kho, tài sản, máy móc và các thiết bị trong kho.
Trong quá trình cưỡng chế, kê biên, các bên được thi hành án bao gồm: ông Trần Ngọc Hòa Bình, bà Nguyễn Trọng Uyên; phải thi hành án là: ông Nguyễn Duy Khang, bà Trương Thị Tiềm đều vắng mặt mặc dù đã được thông báo hợp lệ.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành thông báo đến ông Nguyễn Duy Khang, bà Trương Thị Tiềm; ông Trần Ngọc Hòa Bình, bà Nguyễn Trọng Uyên trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản đến trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An, địa chỉ: 51/6 đường Đỗ Tường Phong, khu phố 3, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An để thỏa thuận về giá tài sản kê biên và thỏa thuận việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá theo quy định tại Điều 98 Luật Thi hành án dân sự 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014.
Nếu hết thời hạn nêu trên, các đương sự không thỏa thuận được về giá và không thỏa thuận được việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An sẽ tiến hành ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá đáp ứng đủ điều kiện luật định.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An thông báo cho ông Nguyễn Duy Khang, bà Trương Thị Tiềm; ông Trần Ngọc Hòa Bình, bà Nguyễn Trọng Uyên biết để thực hiện theo quy định của pháp luật./.
Các tin đã đưa ngày: