Sign In

Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định với Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định

17/07/2015

Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định với Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định
Thực hiện Quy chế liên ngành số 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS ngày 08/5/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; đồng thời, để thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự  về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 17/7/2015, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định với Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định.
Tham dự buổi Lễ có đồng chí Phạm Thị Đương, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Lương Ba, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định cùng các đồng chí lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự và Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định.Quy chế phối hợp liên ngành gồm 3 chương, 12 điều, đảm bảo đầy đủ các nội dung về mục đích, nguyên tắc, phương thức, trách nhiệm thực hiện như: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác thi hành án dân sự; cung cấp, trao đổi thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ, công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vướng mắc về thi hành án dân sự liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...Quy chế có hiệu lực từ ngày 17/7/2015.Trên cơ sở Quy chế phối hợp lần này, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan Bảo hiểm xã hội, Chi cục THADS huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn trong việc phối hợp trong việc THADS liên quan đến BHXH tại địa phương. Hàng năm, BHXH tỉnh chủ trì phối hợp với Cục THADS tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế, trong đó có đánh giá cụ thể tình hình thực hiện Quy chế; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện.

Có thể nói việc ký kết Quy chế nhằm tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp của Bảo hiểm xã hội và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định trong công tác thi hành án dân sự nói chung và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến bảo hiểm xã hội nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tập thể, cá nhân; bảo đảm lợi ích của nhà nước, trật tự an toàn, an sinh xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện và hỗ trợ các bên thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.


Theo Văn phòng Cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: