Sign In

Hướng dẫn dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020

15/05/2020

Hướng dẫn dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020
Ngày 17/3/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi hành án dân sự; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý cần thiết và khắc phục một số vấn đề bất cập, vướng mắc có liên quan về trình tự, thủ tục trong công tác thi hành án dân sự hiện nay.


(Đồng chí Trần Văn Quân - Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án phát biểu tại hội nghị)
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự; trên cơ sở Công văn số 1259/TCTHADS-NV1 ngày 17/4/2020 của Tổng cục thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã xây dựng và ban hành Công văn hướng dẫn cụ thể, chi tiết các nội dung có liên quan của Nghị định số 33/2020/NĐ-CP để thống nhất thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Sau đó, việc hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của Nghị định số 33/2020/NĐ-CP đã được lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định chỉ đạo triển khai đối với các đối tượng cán bộ chủ chốt các Phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra ngày 14/5/2020.

Các tin đã đưa ngày: