Sign In

Tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An trực tiếp đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đầu năm 2024 đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.

18/10/2023

Tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An trực tiếp đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đầu năm 2024 đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.
Ngay từ đầu năm tập thể Lãnh đạo Cục do đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã trực tiếp làm việc với Chi cục THADS thành phố Vinh, Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu, Chi cục THADS huyện Diễn Châu và Chi cục THADS huyện Nghi Lộc để quán triệt, chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi THAHC đầu năm 2024
Thực hiện Công văn số 3738/TCTHADS-NV3 ngày 05/10/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc triển khai thực hiện công tác năm 2024, ngay từ đầu năm tập thể Lãnh đạo Cục do đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã trực tiếp làm việc với Chi cục THADS thành phố Vinh, Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu, Chi cục THADS huyện Diễn Châu và Chi cục THADS huyện Nghi Lộc để quán triệt, chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi THAHC đầu năm 2024; đồng thời quán triệt các văn bản của cấp trên, trọng tâm là Công văn số 1393/CTHADS-VP ngày 03/10/2023 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh về việc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Công văn số 3738/TCTHADS-NV3 ngày 05/10/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc triển khai thực hiện công tác năm 2024 và Thông báo số 1418/TB-CTHADS ngày 06/10/2023 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh về kết luận của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2024.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Cục trưởng đánh giá cao Lãnh đạo, Chấp hành viên các Chi cục đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023; tiếp tục phát huy thành quả đạt được, ngay từ đầu năm, các Chi cục THADS đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, xác định rõ nội dung công việc cần làm, tạo tiền đề cho hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024.
 
Để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao năm 2024, đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng yêu cầu tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên các Chi cục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Ngay từ đầu năm, hết sức khẩn trương, tích cực, tập trung cao, chủ động xác minh, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thi hành án cụ thể cho các nhóm án (Án tín dụng ngân hàng, án kinh tế tham nhũng, Án dân sự trong hình sự, án thu cho Ngân sách nhà nước, án trên 1 năm có điều kiện nhưng chưa thi hành xong, án khó khăn phức tạp...).
2. Triển khai thực hiện nghiêm nội dung Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ về tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Công văn số 3794/TCTHADS-NV1 ngày 10/10/2023 của Tổng cục THADS về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP và Công văn số 1439/CTHADS-NV ngày 11/10/2023 của Cục THADS tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
3. Trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2024 được ban hành theo Quyết định số 372/QĐ-CTHADS ngày 17/10/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra, qua đó phát hiện những sai sót, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo phù hợp.
4. Tiếp tục quán triệt thường xuyên, hàng tháng các văn bản của cấp trên về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức thi hành án dân sự.
5. Để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ, hàng tháng cần tổ chức họp đơn vị, đánh giá rõ kết quả đạt được, tồn tại hạn chế từng Chấp hành viên cụ thể, qua đó tìm ra các giải pháp hỗ trợ cho các Chấp hành viên đang gặp những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án.
6. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào thi đua đợt 3 theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 2152 /QĐ-BTP ngày 06/9/2023 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Tư pháp, Kế hoạch số 3441/KH-TCTHADS ngày 15/09/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch số 1343/KH-CTHADS ngày 25/9/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo, chấp hành viên các đơn vị trực thuộc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng, đồng thời cam kết nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: