Sign In

Công tác THADS 10 tháng và phương hướng phấn đấu về đích cuối năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn

05/10/2022

            
Trong năm 2022, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, với bao khó khăn, thách thức về mọi mặt của đời sống xã hội. Công tác thi hành án dân sự gặp nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết việc thi hành án.
Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo, theo dõi sát sao của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc huyện Gia Viễn và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình. Cùng với sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, sự đồng sức đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn, đơn vị đã đạt được chỉ tiêu về việc, tiền cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể như sau: Về việc, tổng thụ lý là 437 việc, trong đó việc có điều kiện giải quyết là 357 việc, việc chưa có điều kiện giải quyết là 78 việc, số việc giải quyết xong (bao gồm giải quyết xong và đình chỉ) là 253 việc, chiếm 70.08% (còn thiếu 15,4% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp đề ra). Về tiền: tổng số tiền phải giải quyết là 44.840.908.000 đồng, trong đó số có điều kiện giải quyết là 39.267.459.000 đồng, số chưa có điều kiện giải quyết là 5.090.203.000 đồng, số tiền giải quyết xong là 19.474.311.000 đồng, chiếm 49.59% ( đạt và vượt 8.1% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp đề ra).
Các mặt công tác khác luôn được thực hiện có hiệu quả và kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về việc, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn còn phải phấn đấu hơn nữa trong hai tháng cuối năm.
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2022
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự. Lấy đôn đốc, giáo dục, thuyết phục là chính, nâng cao tính tự nguyện thi hành án, tạo điều kiện để các đương sự tự thoả thuận trong thi hành án.
 - Tập trung rà soát những hồ sơ tồn đọng kéo dài từ nhiều năm, tìm biện pháp giải quyết cụ thể đối với từng hồ sơ, từng đương sự. Thi hành triệt để các hồ sơ mới thụ lý nhất là những việc liên quan đến án dân sự, án kinh doanh thương mại, án tín dụng ngân hàng.
- Phối hợp chặt chẽ với Toà án và Viện kiểm sát cùng cấp trong công tác thi hành án. Tổ chức xác minh, phân loại án, lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm những vụ việc phải thu nộp ngân sách đã đủ điều kiện xét miễn, giảm. Tổ chức xác minh điều kiện thi hành án của đương sự đang chấp hành hình phạt tù, phối hợp với Trại giam vận động đương sự và người thân của đương sự thi hành để có điều kiện xét đặc xá, miễn giảm.
                                                                                                                            Người viết tin bài: Lê Thị Hằng
 

Các tin đã đưa ngày: