Cán bộ, công chức các cơ quan THADS tỉnh Phú Thọ thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống THADS 19/7/1946 – 19/7/2018 và 25 năm chuyển giao công tác THADS 1993-2018

20/07/2018
Trong tổ chức bộ máy nhà nước ta, thi hành án dân sự là lĩnh vực hoạt động được chú trọng và là một nhiệm vụ của ngành Tư pháp. Qua 72 năm hình thành và phát triển, công tác thi hành án dân sự tạo đã từng bước được xây dựng, củng cố, phát triển và lớn mạnh không ngừng. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, song các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự rất đỗi vinh dự và tự hào về những chặng đường mà mình đã đi qua. Ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự vẫn đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án về việc, về tiền nhìn chung đều vượt chỉ tiêu được giao, tăng dần qua từng giai đoạn; số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau giảm đáng kể; công tác theo dõi thi hành án hành chính ngày càng hiệu quả và đi vào nề nếp; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đã được kiểm soát chặt chẽ, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại kỳ họp thứ nhất ngày 06/12/1992, Quốc hội khoá IX thông qua Nghị quyết về việc bàn giao công tác thi hành án từ Toà án nhân dân các cấp sang các cơ quan thuộc Chính phủ. Ngày 02/6/1993, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 266/TTg về triển khai việc bàn giao và tăng cường công tác thi hành án dân sự. Trên thực tế, đến hết tháng 6/1993 thì việc thành lập các cơ quan thi hành án và bàn giao công tác thi hành án dân sự từ Toà án nhân dân các cấp sang các cơ quan của Chính phủ đã được thực hiện xong.
Để ghi nhận bề dày truyền thống, sự lớn mạnh, trưởng thành của hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự. Ngày 05 tháng 3 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg công nhận ngày 19 tháng 7 hàng năm là Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự. Quyết định công nhận Ngày truyền thống Thi hành án dân sự của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các cơ quan thi hành án dân sự và mỗi công chức,  người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác thi hành án dân sự nói riêng và ngành Tư pháp nước nhà nói chung, đó chính là nguồn động viên vô giá đối với mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự. Đáp lại sự quan tâm đó, đội ngũ người làm công tác thi hành án dân sự sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để cùng nhau xây dựng Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay.
Đối với Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, th¸ng 7/1997, thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội về việc chia tách địa giới hành chính  tỉnh Vĩnh Phú cũ thành 2 tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Phßng Thi hµnh ¸n d©n sù tØnh vµ c¸c §éi thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn, thµnh, thÞ tØnh Phó Thä chÝnh thøc ra ®êi và hoạt động trong điều kiện khó khăn chung của tỉnh, công tác Thi hành án dân sự cũng gặp nhiều khó khăn: cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, đội ngũ công chức còn thiếu. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tiến trình cải cách, lớn mạnh của nền Tư pháp và được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục quản lý Thi hành án dân sự (nay là Tổng cục Thi hành án dân sự), cấp Ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức hữu quan và sự đoàn kết, phấn đấu, cố gắng của đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp, vì vậy, công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, lớn mạnh cả về chất và lượng.
Cùng với sự thay đổi tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn.
Từ khi tái lập tỉnh năm 1997, tổng biên chế các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ có 61 đồng chí. Trong đó biên chế Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh: 14 đồng chí, (Chấp hành viên: 03 đồng chí, các chức danh khác 11 đồng chí); Biên chế các Cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện: 47 đồng chí ( Chấp hành viên: 25 đồng chí, các chức danh khác : 22 đồng chí).
 Đến nay tæng sè biªn chÕ toµn tØnh ®· n©ng lªn 150 biên chế; Về cơ cấu: Toàn tỉnh hiện có 73 CHV ( 01CHV cao cấp, 28 CHV trung cấp, 44 CHV sơ cấp); 13 thẩm tra viên ( 02 Thẩm tra viên chính và 11 thẩm tra viên); 19 thư ký THA ( trong đó có 05 thư ký trung cấp); 17 kế toán ( trong đó Kế toán trưởng 14, phụ trách kế toán 3). Về  đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý: Cấp tỉnh gồm có Cục trưởng, 02 Phó cục trưởng và 04 trưởng phòng,  06 phó trưởng phòng  chuyên môn thuộc Cục ; Cấp huyện có 13 Chi cục trưởng, 26 Phó chi cục trưởng. 
Hiện nay, cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ có 04 phòng chuyên môn và 13 Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc . bên cạnh việc thành lập các Phòng chuyên moonChi bộ Cục Thi hành án dân sự cũng được tách ra khỏi Đảng bộ Sở Tư pháp thành Chi bộ Cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh. Cùng với việc tách Chi bộ, các tổ chức đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội luật gia, Đoàn thành niên cũng đã được tách riêng và hoạt động độc lập, có hiệu quả. Ở cấp huyện, Các Cơ quan Thi hành án dân sự cũng đã triển khai thực hiện việc tách cơ sở Đảng và các tổ chức đoàn thể.
Ngoài việc kiện toàn tổ chức bộ máy Cơ quan Thi hành án dân sự, điều kiện cơ sở vật chất của các Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư khá toàn diện.. Hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cũng được đầu tư đầy đủ. 
Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và củng cố kiện toàn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự theo Ngành dọc, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh các chỉ tiêu về thi hành án dân sự”, “ Học tập và làm theo tấm gương đao đức Hồ Chí Minh” trong đó phát động nhiều đợt thi hành án dân sự cao điểm để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành , để thực hiện tốt các đợt thi hành án dân sự cao điểm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh lựa chọn các Chấp hành viên nơi có số lượng vụ việc phải thi hành ít để thành lập Tổ công tác thi hành án tập trung tại một số địa bàn có số lượng vụ việc phải thi hành án lớn để tập trung thi hành dứt điểm từ đó rút ra những bài học, kinh nghiệm để nhân rộng ra các địa bàn khác. Vì vậy c«ng t¸c thi hµnh ¸n d©n sù ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh thụ lý : 9.980 việc, tăng 114 việc (1,16%), với số tiền: 577.828.894.000 đồng, tăng 2,777,606,000 đồng (0,48%) so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó số cũ chuyển sang : 3.249 việc, với số tiền 445.884.709.000 đồng; số mới thụ lý: 6.731 việc, với số tiền: 74.430.826.000 đồng . Đã giải quyết: 6.006 việc, với số tiền: 102.425.339.000 đồng , đạt tỷ 74% về việc, 38% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành, giảm 4% về tiền, vượt 36% về việc chuyển kỳ sau ( vượt 1,5% về việc, 5% về tiền so với chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2018).
Các mặt công tác khác cũng được Cục và các Chi cục quan tâm thực hiện, nhiều năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không có khiếu nại, tố cáo kéo dài; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm trước công việc được giao, yên tâm công tác, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các tổ chức chính trị, đoàn thể tại Cục và các Chi cục cũng được quan tâm hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm công tác, tập thể lãnh đạo Cục đã tích cực chỉ đạo toàn bộ hoạt động thi hành án dân sự trên từng lĩnh vực công tác cụ thể từ khâu Nghiệp vụ& tổ chức THADS, Kiểm tra & giải quyết KNTC, công tác tham mưu tổng hợp, công tác tổ chức cán bộ... Vì vậy, Các cơ quan Thi hành án dân sự tích cực trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ luôn có tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Một số đơn vị kết thúc 9 tháng năm 2018 đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu được giao trong năm như:  1/14 đơn vị vượt 4 chỉ tiêu được giao (Thị xã Phú Thọ); 01đơn vị đã hoàn thành và vượt ¾ chỉ tiêu ( Thanh Sơn); 05 đơn vị đã hoàn thành và vượt 2/4 chỉ tiêu ( Phòng Nghiệp vụ, Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê, Thanh Thủy); 07 đơn vị đã hoàn thành và vượt ¼ chỉ tiêu ( Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng, Tam Nông, Yên Lập, Tân Sơn); Toàn tỉnh hoàn thành và vượt 3/4 chỉ tiêu được giao. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống THADS 1946-2018 và 25 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự 1993-2018, các Cơ quan Thi hành án dân sự vinh dự được Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tặng thưởng Giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã đạt thành tích suất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thồng THADS. 
Để tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được trong những năm qua đồng thời khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ  đề ra một số giải pháp và nhiệm vụ cụ thể để tập thể cán bộ công chức trong các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.
Một là: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thông báo Kết luận của ban thường vụ Tỉnh Ủy tại kỳ họp giao ban công tác Nội chính Quý II năm 2018 và các ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục đối với công tác THADS.
Hai là: Phấn đấu nâng cao chất lượng giải quyết thi hành án dân sự. Kết thúc năm 2018, toàn tỉnh giải quyết đạt tỷ lệ giảm số việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau so với số có điều kiện của năm 2017 chuyển sang năm 2018; tập trung chỉ đạo thi hành, phấn đấu nâng cao hơn nữa trong các vụ án tín dụng, ngân hàng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chính xác trong phân loại và tổ chức thi hành án.
Ba là: Tiếp tục nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ, khắc phục những vi phạm thiếu sót về chuyên môn, nghiệp vụ. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo, phức tạp, kéo dài; chủ động xử lý kịp thời, đúng luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp làm phức tạp tình hình.
Bốn là: Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với nguyên tắc tập trung thống nhất trong quản lý ngành dọc.
Năm là:  Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự của các Chấp hành viên đảm bảo theo đúng chỉ đạo cuả Tổng cục Thi hành án dân sự.
VP Cục THADS tỉnh