Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự

09/12/2015
Để phát huy truyền thống, tạo không khí thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016). Ngày 02/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2115/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự  (19/7/1946 – 19/7/2016), với các nội dung:


1. Mở đợt cao điểm tổ chức thi hành án từ 01/01/2016 đến 30/5/2016 với chủ đề: Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016).

Triển khai, rà soát, nâng cao chất lượng phân loại án, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật. Tuân thủ nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự, quyết tâm phấn đấu hoàn thành sớm các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác thi hành án dân sự được giao năm 2016 theo Nghị quyết của Quốc hội và các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao; phân loại chính xác việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành, đảm bảo kết quả thi hành án dân sự thực chất, bền vững.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục

 Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm đối với xã hội; thực hiện nghiêm túc“chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp” và “Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên” quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp (Nhiệm kỳ 2016-2020); tiến tới triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự bằng nhiều hình thức: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, khuyến khích công chức, người lao động trong đơn vị tham gia viết tin, bài đưa tin về gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trong công tác thi hành án dân sự.

Tổ chức tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự và nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự với phương châm động viên thuyết phục là chính, hạn chế đến mức thấp nhất việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

3. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 100% văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp.

4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền cùng cấp đăng ký tham gia giúp đỡ các xã vùng sâu, vùng xa, các xã có điều kiện kinh tế khó khăn. Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự ở khu vực nông thôn, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn văn minh, dân chủ. Phòng ngừa, giảm thiểu vi phạm pháp luật và đơn thư khiếu nại, tố cáo, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn.

5. Tiếp tục củng cố về tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động, kịp thời biểu dương, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao và bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng… kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, yếu kém, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp quyết liệt, kịp thời tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành, và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

6. Cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, củng cố các tổ chức chính trị, chính trị xã hội trong đơn vị nhằm phát huy vai trò, vị trí của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cấp uỷ Đảng lãnh đạo với sự quản lý, điều hành của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

7. Phát động tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống bám sát yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, nỗ lực sáng tạo tìm giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong gia đình và xã hội; tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các đơn vị tiếp tục vận động công chức, người lao động tham gia ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện tại địa phương, nhận giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, công chức, người lao động trong Ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

8. Kịp thời phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt để phổ biến, nhân rộng trong toàn hệ thống. Tăng cường công tác kiểm tra về thi đua, khen thưởng để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua và bình xét khen thưởng.

9. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ và thể thao trong đơn vị tạo khí thế thi đua sôi nổi để khích lệ tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự; tổ chức Lễ Kỷ niệm hoặc tổ chức gặp mặt công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để ôn lại truyền thống và quá trình hình thành, phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự.

10. Tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu quả các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2016) theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ Tư pháp.

Đây là đợt thi đua có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp yêu cầu các cơ quan thi hành án dân sự từ Trung ương đến địa phương thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực.

Văn phòng Tổng cục