Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021) Các CQ THADS TP Hải phòng phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng ngành vững mạnh, toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

15/07/2021
Cách đây 75 năm, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ban hành Sắc lệnh số 130/SL ngày 19/7/1946 quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án và đến nay Sắc lệnh số 130/SL được coi là dấu mốc lập pháp quan trọng quy định riêng về công tác thi hành án, thẩm quyền, thể thức thi hành bản án. Cùng với quá trình xây dựng, phát triển của bộ máy nhà nước nói chung và các cơ quan tư pháp nói riêng, cơ quan thi hành án dân sự đã được thành lập và lớn mạnh không ngừng cả về quy mô, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức.

Ghi nhận thành tích và động viên các thế hệ cán bộ, công chức, người làm công tác thi hành án dân sự, ngày 5/3/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 397/QÐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là "Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự”.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, để khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác xét xử và Thi hành án dân sự, ngày 24/01/1946, năm tháng sau ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 13/SL, quy định về tổ chức các Tòa án và các ngạch Thẩm phán, trong đó, khoản 3, Điều 3 của Sắc lệnh quy định: Ban Tư pháp xã có quyền “Thi hành những mệnh lệnh của các Thẩm phán cấp trên. Đây chính là văn bản pháp lý đầu tiên đánh dấu sự ra đời về tổ chức và hoạt động của ngành Thi hành án dân sự  trong chế độ mới.
Tiếp đó, ngày 19/7/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ban hành Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án. Có thể nói đây là văn bản đầu tiên của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa quy định riêng về công tác Thi hành án, thẩm quyền và thể thức thi hành bản án. Theo Sắc lệnh 130/SL, từ năm 1945 đến năm 1950, hoạt động Thi hành án dân sự đã trở thành một lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp, do Thừa phát lại và Ban Tư pháp xã - một đơn vị, tổ chức của chính quyền cách mạng, gắn liền với Tòa án và hoạt động xét xử thực hiện.
Việc Thi hành án dân sự thể hiện quyền lực của nhà nước và được bảo đảm bằng sức mạnh cưỡng chế. Thời kỳ này, mặc dù cơ cấu tổ chức còn rất đơn giản, số lượng cán bộ còn ít và nghiệp vụ còn nhiều hạn chế, song ban Tư pháp xã và Thừa phát lại đã có nhiều cố gắng trong việc thi hành những bản án, mệnh lệnh của Thẩm phán, góp phần bảo đảm pháp chế của Nhà nước Cách mạng Việt Nam, đặt nền móng cho công tác Thi hành án dân sự sau này.
Với tinh thần thượng tôn pháp luật, Hiến pháp năm 1980 lần đầu tiên đã ghi nhận thành nguyên tắc hiến định về giá trị thi hành của các bản án, quyết định: Các bản án và quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân tôn trọng; những người và đơn vị hữu quan phải nghiêm túc chấp hành. Đây chính là những cơ sở pháp lý quan trọng giúp ngành Thi hành án dân sự có những chuyển biến quan trọng trong lịch sử phát triển của mình giai đoạn 1981-1989.
Đến ngày 28/8/1989, Pháp lệnh Thi hành án dân sự - văn bản có hiệu lực cao nhất, lần đầu tiên đã được ban hành, đặt cơ sở pháp lý cho việc tăng cường, hoàn thiện tổ chức và hoạt động Thi hành án dân sự. Trải qua nhiều giai đoạn, năm 1993 công tác Thi hành án dân sự được chuyển giao từ cơ quan Tòa án nhân dân sang các cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội  cũng đã ban hành Pháp lệnh Thi hành án dân sự, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cải cách về Thi hành án dân sự. 4 năm sau ngày 14/01/2004, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 với nhiều đổi mới quan trọng về thi hành án dân sự, trong đó có cả đổi mới về tổ chức, cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự và trình tự, thủ tục thi hành án dân sự. Ngày 02/6/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nghị quyết này đã chỉ rõ “Chuẩn bị các điều kiện về cán bộ, cơ sở vật chất để thực hiện việc chuyển giao tổ chức và công tác thi hành án cho Bộ Tư pháp, giúp Chính phủ thống nhất quản lý công tác thi hành án…”.
Để tiếp tục củng cố và hoàn thiện về tổ chức, bộ máy và cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thúc đẩy công tác thi hành án dân sự ngày càng hiệu quả, ngày 14/11/2008, Quốc hội khoá 12 đã thông qua Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Ngày 09/9/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự. Theo đó, hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự được xác định rõ hơn theo nguyên tắc quản lý tập trung, thống nhất theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện, với một vị thế mới, tương xứng với nhiệm vụ chính trị được giao và phù hợp với yêu cầu của cải cách tư pháp. ở Trung ương, Tổng cục Thi hành án dân sự là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trong phạm vi cả nước và quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật; cấp tỉnh có Cục Thi hành án dân sự là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và cấp huyện có Chi cục Thi hành án dân sự là cơ quan trực thuộc Cục Thi hành án dân sự.
Ngày 25/11/2014, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIII  đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Ngày 18/7/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự với nhiều sửa đổi, bổ sung về thủ tục thi hành án, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác thi hành án dân sự, giúp cho Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
Từ những văn bản pháp lý trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử phát triển khác nhau, Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhìn lại lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển có thể thấy, Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự đã từng bước phát triển và lớn mạnh không ngừng. Bên cạnh những thành tựu, thì vẫn còn những khó khăn, thách thức và cả những hạn chế, tồn tại. Song dù ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự vẫn đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án về việc và về tiền nhìn chung đều vượt chỉ tiêu đề ra, tăng dần qua từng giai đoạn; số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau giảm đáng kể; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đã được kiểm soát và đi vào hoạt động nề nếp, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đã 75 năm trôi qua, sự hình thành và phát triển của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự luôn gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển của bộ máy Nhà nước nói chung, các cơ quan tư pháp nói riêng; từng bước phát triển và lớn mạnh không ngừng cả về quy mô, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức.
Cùng với quá trình hình thành và phát triển của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước, các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng cũng ra đời và ngày càng phát triển, hoàn thiện, phục vụ tốt nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp; Tổng cục Thi hành án dân sự của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng và các quận, huyện, các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã không ngừng phấn đấu, vượt khó, vươn lên, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố; cụ thể trên các mặt công tác sau:
- Về công tác tổ chức:
Ngay từ năm 1993, khi tiếp nhận bàn giao từ cơ quan Tòa án sang cơ quan thuộc Chính phủ, công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ của hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố được Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp phối hợp hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ của cơ quan Thi hành án dân sự các cấp theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình của từng giai đoạn. Qua đó, xây dựng hệ thống Thi hành án dân sự từ chưa được hoàn thiện đến hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tại thời điểm chuyển giao từ Tòa án sang, các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng có: Phòng Thi hành án dân sự thành phố và 12 đơn vị Đội Thi hành án dân sự quận, huyện với tổng số 35 biên chế trong đó có 18 Chấp hành viên và cán bộ, công chức. Phần lớn số cán bộ ở thời điểm bàn giao chưa bảo đảm đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (kể cả số chấp hành viên), hầu hết các đơn vị, số lượng chấp hành viên, cán bộ thi hành án từ Toà án chuyển sang cơ quan thi hành án chưa thực sự đáp ứng đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trải qua 29 năm xây dựng và trưởng thành, các cơ quan Thi hành án dân sự của thành phố Hải Phòng đã có sự lớn mạnh vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Từ các đơn vị trực thuộc cơ quan tư pháp địa phương, đến nay các cơ quan thi hành án dân sự đã được tổ chức thành một ngành dọc độc lập từ trung ương xuống địa phương. Ở thành phố có Cục Thi hành án dân sự, dưới quận huyện có các Chi cục Thi hành án dân sự. Toàn thành phố hiện có 185/190 biên chế được phân bổ (cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố: 34/35, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện: 151/155). Cục Thi hành án dân sự thành phố có Cục trưởng và 03 Phó Cục trưởng, 05 Trưởng phòng và 09 Phó trưởng phòng. 15 Chi cục Thi hành án cấp huyện có 15 Chi cục trưởng và 29 Phó Chi cục trưởng. Các cơ quan thi hành án dân sự thành phố hiện có 94 Chấp hành viên (trong đó 03 CHV Cao cấp, 32 CHV trung cấp và 59 CHV sơ cấp), 17 Thẩm tra viên, 24 Kế toán, 29 Thư ký, 05 Chuyên viên, 14 Văn thư, 02 công chức khác. Tổng số hợp đồng lao động các cơ quan THADS thành phố 51 người.
Trình độ chuyên môn: 01 Tiến sĩ, 13 Thạc sĩ  (08 đang học), 167 Cử nhân, 04 Cao đẳng, 02 Trung cấp. Trình độ lý luận, chính trị: Cao cấp: 15 công chức; Trung cấp: 56 công chức. Quản lý nhà nước: Cử nhân: 04 công chức; Chuyên viên chính: 27 công chức; Chuyên viên: 60 công chức.
Việc bổ nhiệm Lãnh đạo của Cục Thi hành án dân sự thành phố và Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp, Tổng cụcThi hành án và Cục thi hành án dân sự thành phố với Thành uỷ, Ủy ban nhân dân thành phố và Quận, Huyện uỷ, UBND quận, huyện.
- Về kết quả công tác thi hành án dân sự
Qua mỗi giai đoạn, số lượng án thụ lý mới liên tục tăng cao, đặc biệt là từ năm 2008 đến nay, do tác động xấu của suy thoái hoảng kinh tế nên số việc, số tiền thụ lý mới tăng đột biến, bất thường nhưng với quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố đã đạt được kết quả đáng phấn khởi và tự hào. Năm 1993, các cơ quan thi hành án dân sự tiếp nhận số lượng án từ cơ quan Tòa án bàn giao sang các cơ quan thi hành án dân sự thành phố để tiếp tục tổ chức thi hành là 5.192 việc với tổng số tiền phải thi hành gần 30.394.013.000 đồng; hàng nghìn USD; hàng chục lượng vàng; hàng chục tấn thóc và nhiều tài sản khác. Sau 29 năm kết quả công tác thi hành án dân sự đã có sự chuyển biến tích cực được thể hiện qua tỉ lệ thi hành án về việc, về giá trị. Kết quả thi hành về việc từ năm 1993 đến nay đã thụ lý 200.472 việc, với số tiền trên 25 nghìn 969 tỷ đồng, đã giải quyết xong được 156.620 việc với số tiền gần 11 nghìn 700 tỷ đồng.
Qua thống kê cho thấy, kết quả thi hành án giai đoạn 2017-2021 đạt nhiều tiến bộ so với giai đoạn 2010-2016, trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2017-2021: thụ lý mới trên 9.400 việc, gần 3 nghìn 800 tỷ đồng; thi hành xong trên 8.500 việc, trên 1 nghìn 400 tỷ đồng; số lượng án chuyển kỳ sau qua các năm đều giảm. Giai đoạn 2005- 2009, số án tồn đọng trên 14.000 việc, giai đoạn 2010-2016 số án còn tồn đọng năm 2010 là trên 10.000 việc, đến năm 2016, số án tồn đọng còn 8.053 việc. Giai đoạn 2017-2021: số án chuyển kỳ sau năm 2017 trên 8.000 việc, đến hết 9 tháng năm 2021, số án chuyển kỳ sau còn 6.959 việc.
Công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thường xuyên được Lãnh đạo Cục và các Chi cục quan tâm chỉ đạo vì vậy số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đã giảm dần, một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài từ nhiều năm trước được tập trung giải quyết dứt điểm, không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người, giảm đáng kể vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài, hạn chế vụ việc phát sinh mới; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định pháp luật và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
- Về cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng
Vào thời điểm tháng 7/1993 khi bàn giao công tác thi hành án dân sự từ cơ quan Tòa án sang thì cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện làm việc hầu như không có gì vì bản thân cơ quan Tòa án thời điểm đó cũng hết sức khó khăn, thiếu thốn. Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao, Uỷ ban nhân dân thành phố và các quận, huyện đã quan tâm bố trí ngay trụ sở làm việc cho các cơ quan thi hành án, nhưng đây chỉ là sự khắc phục trước mắt, tạm thời để đảm bảo cho các cơ quan thi hành án đi vào hoạt động, đại bộ phận các Phòng Thi hành án, Đội thi hành án chưa có nơi làm việc riêng, kho vật chứng vẫn phải gửi nhờ kho của cơ quan Toà án.
Đến nay cơ sở vật chất trang thiết bị đã được đầu tư, đổi mới căn bản, có 15/15 Chi Cục Thi hành án dân sự có trụ sở riêng, hầu hết cán bộ, công chức được trang bị máy tính làm việc, Cục Thi hành án dân sự thành phố và một số Chi cục Thi hành án dân sự được trang bị phương tiện làm việc với 15 xe ô tô con và xe bán tải; các đơn vị Chi cục thi hành án dân sự quận, huyện đều có xe máy công để phục vụ công tác và cưỡng chế, vận chuyển tang vật... Các cơ quan Thi hành án dân sự được trang bị công cụ hỗ trợ phù hợp với đặc thù hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả thi hành án dân sự theo tinh thần của Chỉ thị 21/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Với những thành tích đạt được, từ năm 1993 trở lại đây, nhiều tập thể và cá nhân công chức các cơ quan Thi hành án dân sự đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, thành phố tặng thưởng các danh hiệu cao quý; năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, các cơ quan thi hành án dân sự thành phố vinh dự được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bức trướng mang dòng chữ :"Đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng ngành vững mạnh, toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thành phố".
Kết quả thi hành án các năm 2017, 2018, 2019, 2020 đều đạt và vượt 2/2 chỉ tiêu chính (việc, tiền) được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao, năm 2019 Cục THADS thành phố Hải Phòng đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng.
Trong niềm vui hôm nay, cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự; Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện đã luôn quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng hoàn thành được nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương. Xin cảm ơn sự giám sát, động viên, hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân có liên quan và sự nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ, công chức đã từng gánh vác nhiệm vụ thi hành án dân sự trong 75 năm qua.
Phấn khởi trước những thành tích, kết quả đạt được, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, trong đó đáng chú ý là: một số chỉ tiêu, nhiệm vụ có năm chưa hoàn thành, kết quả án tín dụng ngân hàng còn thấp, việc chuyển kỳ sau còn nhiều, công tác quản lý điều hành ở một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả; kỷ cương, kỷ luật có nơi có lúc còn bị vi phạm, chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Trong thời gian tới, các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hải phòng tiếp tục phải đối mặt với số lượng việc và giá trị phải thi hành tăng cao cùng với những vụ việc còn tồn đọng từ các năm trước.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và thành phố giao, Đảng ủy, lãnh đạo Cục cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phải tiếp tục phấn đấu cao hơn nữa, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, tranh thủ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung một số nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu, đó là:
Một là, Tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh từ lãnh đạo đơn vị cho đến cán bộ, công chức, từ Cục Thi hành án dân sự cho đến các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện. Phát huy dân chủ trên các mặt công tác bảo đảm đúng quy định, tăng cường thông tin, chia sẻ, thảo luận thống nhất chủ trương đến hành động trong tập thể lãnh đạo đơn vị, trên cơ sở đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.
Hai là, Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương.
Ba là, Tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách cán bộ. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nhất là đối với đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, thư ký thi hành án, kế toán.
Bốn là, Chú trọng công tác xác minh, phân loại án chính xác; tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi hành án, nhất là đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án liên quan đến tín dụng ngân hàng, án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Năm là, Phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan đặc biệt là Tòa án, Viện kiểm sát, Công an và chính quyền cơ sở trong việc tổ chức thi hành án tại địa phương, nhất là đối với những vụ việc lớn, phức tạp. Tăng cường công tác dân vận, giải thích, hướng dẫn để các đương sự tự giác thi hành án; cương quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với các trường hợp đương sự có điều kiện nhưng cố tình chống đối, không tự nguyện thi hành. Chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức những việc cưỡng chế thi hành án trên địa bàn, bảo đảm hiệu quả, đúng pháp luật.
Sáu là, Quan tâm hơn nữa và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục.  Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhưng sai sót, vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tập thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành. Đó là sự trung thành tuyệt đối với đường lối đổi mới của Đảng, với Tổ quốc; đó là sự tận tuỵ vì sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền vững mạnh, là ý chí quyết tâm, vững bước tiến lên, không lùi bước trước mọi khó khăn, gian khổ. Chúng ta tự hào về những thành tích mà ngành Thi hành án dân sự nói chung và các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã đạt được trong những năm qua để khẳng định vị thế của mình và phát huy mạnh mẽ hơn nữa những thành tích đã đạt được, đồng thời cương quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng thành phố Hải phòng trở thành "Thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình"./.
Trần Hồng Quang - Cục trưởng Cục THADS TP